כניסה

רשות ניירות ערך הטילה קנסות כספיים על חברות שהפרו חובות דיווח על פי חוק ניירות ערך בסכום כולל של מעל מיליון שקל
17/12/2008
 
סכומי הקנסות מועברים על ידי הרשות לאוצר המדינה
 
רשות ניירות ערך דרשה לאחרונה מעשר חברות נסחרות לשלם קנסות כספיים בגין הפרת של חובות הדיווח על פי חוק ניירות ערך ותקנותיו.  בסך הכול הצטברו הקנסות לסכום כולל של כ-  1.3 מיליון שקל . בין השאר, הוטלו הקנסות בעקבות איחורים בהגשת הדוחות הכספיים השנתיים ו/או הרבעוניים; אי-דיווח על נסיבות סיום כהונה של נושא משרה; ואי-דיווח על החלטת דירקטוריון להקצות כתבי אופציה לנושאי משרה בחברה.
 
זוהי הפעם השנייה בה מפעילה הרשות את הסנקציה הכספית הזו, לאחר שבאוגוסט האחרון הטילה קנסות כספיים בסכום כולל של  390 אלף שקל על חברות שביצעו הפרות דומות. הרשות צופה כי לאחר שישתרש השימוש באמצעי אכיפה זה הוא יהפוך לגורם הרתעה משמעותי. בנוסף, יפורסמו בקרוב כל מכתבי הקנס באתר רשות ניירות ערך (www.isa.gov.il).
 
הפעלתו של מנגנון הטלת הקנסות הכספיים על חברה מדווחת, חתם ובעל עניין בחברה נועדה להביא לכך כי האחראיים להבאת מידע עדכני לשוק ההון יעשו כן כנדרש ובמועד. זאת, על ידי הגברת המודעות של גורמים אלה לאחריות המוטלת עליהם בכל הנוגע להיקפן של חובות הדיווח הן מבחינת תוכן הדיווחים והן מבחינת מועדי הגשתם. חשיבותם של נושאים אלה (למשל, אי-דיווח על התפטרות דירקטור או נושא משרה בחברה) אף מקבלת משקל נוסף בתקופת משבר.
 
בין השאר, מאפשר כיום החוק להטיל קנסות כספיים בגין הצעה לציבור שלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, מכירה לציבור שלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, אי-פרסום של תשקיף מתוקן, איחור בהגשת דיווחים מיידיים ודוחות כספיים או הגשתם באופן חסר או שלא על פי הנדרש בחוק ובתקנות, אי-הצגת פרטים בדוחות כספיים, אי-דיווח על סיום כהונת נאמן. לגבי חתמים מדובר בקנסות בגין אי-עמידה בתנאי הכשירות הנדרשים, הפרת הוראות למניעת ניגודי עניינים ועוד.
 
ברשות פועלת ועדה המורכבת מחברי מליאת הרשות לצורך דיון וקבלה של החלטות בנושא הטלת הקנסות הכספיים. לאחר החלטת סגל הרשות להביא הפרה מסוימת לדיון בועדת הקנסות של הרשות, נשלחת הודעה בדבר כוונה להוציא דרישה לתשלום קנס כספי לגורם הרלוונטי. ההודעה כוללת פרטים בדבר ההפרה, על פי המידע הנמצא בידי הרשות באותה עת, סעיפי החוק הרלוונטיים להפרה זאת ולסכום הקנס הכספי שבכוונת הרשות לדרוש בגינה וכן ניתנת לחברה, לחתם, לבעל העניין, לפי המקרה, הזדמנות לטעון טענותיו בכתב לעניין ההפרה. הטענות שמעלה הגורם אליו נשלחה ההודעה נבדקות על ידי הרשות והיא פועלת בהתאם לתוצאות הבדיקה. אם מעלה הבדיקה כי אין הצדקה לביטול או להפחתה של הקנס, על החברה, בעל העניין או החתם, לשלמו תוך פרק זמן נקוב ואף לפרסם דוח מיידי בעניין. יחד עם זאת, לחברה עומדת גם זכות ערעור על החלטת ועדת הקנס הכספי לבית המשפט המחוזי.
 
בהתאם להחלטותיה האחרונות של הרשות בעניין זה נדרשו, כאמור,  עשר חברות נסחרות לשלם את סכומי הקנס הכספי שהוטלו עליהם בשל הפרות של חוק ניירות ערך, בסכום כולל של כ-1.3 מליוני ש"ח. לכל הגורמים שנדרשו לשלם את סכומי הקנסות ניתנה ההזדמנות לטעון את טענותיהן בפני הרשות. אלה שהוחלט לקנסן קיבלו על כך הודעה וכן הוראה לפרסם על כך דיווח מיידי. סכומי הקנסות  מועבר על ידי הרשות לאוצר המדינה.
 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים