כניסה

רשות ניירות ערך אישרה פרסום הנחיה לחברות לגלות את תזרים המזומנים החזוי למימון פירעון התחייבויותיהן
24/09/2008
 
מליאת רשות ניירות ערך אישרה לאחרונה לפרסם הנחיה המחייבת חברה מדווחת, שתעודות התחייבות שהנפיקה מוחזקים בידי הציבור בתאריך פרסום הדוחות הכספיים (התקופתי או הרבעוני, לפי העניין) לפרסם את פירוט המקורות הכספיים מהם היא צפויה לפרוע את התחייבויותיה במהלך השנתיים שלאחר מועד פרסום הדו"ח הכספי.
 
פרסום שכזה יידרש מחברות בהן נודע לדירקטוריון על קיומם של סימני אזהרה בקשר עם יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה.  ההנחיה קובעת רשימה של ארבעה סימני אזהרה: גירעון בהון העצמי, הון חוזר שלילי, תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת והפניית תשומת לב של רואי החשבון של החברה בנסיבות המעידות על קשיים פיננסיים.
 
בשל משבר האשראי בשוק ההון והחשש לקשיים בהחזרת החוב למחזיקי תעודות ההתחייבות דרשה הרשות בחודשים האחרונים מעשרות חברות שהנפיקו אגרות חוב לדווח על המקורות הכספיים העתידים שבאמצעותן הן מתכננות להחזיר את החוב, בצירוף הריבית המובטחת, למחזיקי האגרות. בין השאר פורסמו הבהרות בעקבות דרישה זו על ידי חברות כאנטר הולדינגס, אמריס אחזקות, סיביל יורופ, סיביל ג'רמני, אסים השקעות, בוני התיכון, גלובוס מקס, י.רשי, ב.יאיר, בוימלגרין קפיטל, ליטו גרופ, כרמל אחזקות, פינדון, מרדכי אביב, דירקט קפיטל, אפיק הירדן, ב.ס.ר פרויקטים, סובריין נכסים, פרופיט תעשיות, דיגל השקעות, שפיר פרויקטים וד.רוטשטיין.
 
ההנחיה החדשה תחייב, למעשה, את הדירקטוריון של כל החברות המדווחות שלגביהן מתקיים אחד מסימני האזהרה לקיים דיון בדירקטוריון כאשר בפניהן מונח פירוט המקורות והשימושים הצפויים לתזרים המזומנים לשנתיים הקרובות והדירקטוריון יצטרך לבחון האם לאור המידע שבפניו תוכל החברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות לתקופת תזרים המזומנים החזוי (השנתיים הקרובות ממועד הדוח הכספי) בהגיע מועד קיומן.
 
החברה תהיה רשאית שלא לפרסם את פירוט תזרים המזומנים החזוי והסבריה לו, אם קבע הדירקטוריון כי אין חשש סביר שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה לתקופת תזרים המזומנים בהגיע מועד קיומן.  במקרה זה יציין הדירקטוריון את העובדה הזו בדו"ח הדירקטוריון תוך תיאור הבחינה שביצע.
 
דרישה זו אינה מפחיתה מחובת הדירקטוריון לבחון את מצבה הכספי של החברה, ובכלל זה במועד בו בוחן הדירקטוריון את התקיימות מבחני החלוקה לפי חוק החברות, במועד בו הוא מאשר את הדו"חות הכספיים, וכן במסגרת חייה השוטפים של החברה במסגרת אחריותו של הדירקטוריון לבחון את מצבה הכספי של החברה בהתאם לכל דין ולמדיניות החברה.
 
לדירקטוריון של חברה שסימן מסימני האזהרה מתקיימים לגביו יש, אפוא, שתי אפשרויות: פרסום קביעתו כי אין חשש סביר שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות לתקופת תזרים המזומנים והסברים לקביעה זו; ולחילופין, פרסום התזרים והסבריו לו.
 
טיוטת ההנחיה שאישרה מליאת הרשות פורסמה באתר הרשות. לאחר שתתקבלנה תגובות הציבור לטיוטה היא תפורסם שוב, הפעם בנוסחה הסופי, ותיכנס לתוקף החל מיום פרסומה.
 
קישור לטיוטת ההנחייה: לחץ כאן

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים