כניסה

רשות ניירות ערך אישרה טיוטת הנחיה המחייבת חברות לפרסם נתונים על הערכת שווי של תעודות סל ומוצרי מדדים
20/01/2008
 
מטרת הגילוי: לרכז פרטים אלה ולהציגם בפני המשקיע בחטיבה אחת; טיוטת ההנחיה פורסמה באתר הרשות לתגובות הציבור במשך כשלושים יום
 
רשות ניירות ערך אישרה לאחרונה טיוטת הנחיה המחייבת את החברות המנפיקות תעודות סל למסור בדיווח מיידי נתונים על הערכת שווי לתעודה המונפקת ולמעשה לכל המוצרים המדדיים שהיא מנפיקה.
 
תעודת הסל מוצגת לעתים קרובות כמכשיר העוקב במדויק אחר מדד מסוים ומשיג תשואה זהה (למעט דמי ניהול ודיבידנד) להחזקה בתיק ניירות הערך המרכיב את אותו המדד. על פניו היה ניתן לצפות כי תעודות סל והחזקה במדדי המניות יניבו תשואה זהה. לכאורה, המשקיע היה אמור לקבל את תשואת המדד משום שמנפיקי תעודות הסל מתחייבים בפני המשקיע כי יוכל להמיר את התעודה בתמורה לגובה המדד. הבטחת תשואת המדד היא מרכיב חשוב בסוג נייר ערך זה. בניגוד למוצרי מדדים אחרים, אין המדובר כאן במצב שבו המנפיק מתחייב ל"מירב המאמץ" להשיא תשואה מסוימת ((Best Efforts, אלא בהתחייבות של ממש. בנוסף, ערך התעודה צמוד למדד ואינו כולל בדרך כלל את עלויות המסחר הכרוכות בהתכסות לשם עמידה בהתחייבויות (למעט מקרים בודדים כגון תעודות ממונפות).
 
בפועל, המשקיע אינו מקבל תשואה השקולה לאחזקה בנכסי המדד. מערך התעודה מנוכים עמלות שונות כגון עמלת ניהול, עמלת המרה, וריביות שונות (למשל בתעודות ממונפות). כמו כן, המשקיע מקבל לא פעם תשלומים בחסר, למשל תשלום חלקי של דיבידנדים (בעיקר במדדים זרים), תשלום חלקי של ריביות (בתעודות בחסר)  ותשלום חלקי של יתרת הדיבידנדים (בעיקר במדדים ישראלים).
 
התוצאה היא שמאפיינים כלכליים שונים בתעודת הסל מאפשרים למנפיק לסטות באופן משמעותי מתשואה אשר משקיע היה עשוי לקבל אילו החזיק במניות המדד., כך לדוגמא אם המשקיע היה קונה את כל המניות המרכיבות את המדד הוא היה מקבל את שיעור עליית המדד כולל דיבידנד שהיו החברות המרכיבות את המדד מחלקות, בחלק מתעודות הסל – אין כל תוספת בגין דיבידנד. במכשירים פיננסיים מסוג זה, כל תקבול או ניכוי של אחוזים בודדים עשוי להשפיע באופן מהותי על התשואה למשקיע. בשל העובדה שפרמטרים כלכלים רבים משתנים מדי יום, ישנה חשיבות לעדכון יומי של המשקיעים במידע כלכלי זה.
 
מסיבות אלה, סברה הרשות כי על החברה לפרסם דוח מיידי על כל שינוי בנתונים כגון עמלת ניהול צבורה בתעודה, דיבידנד צבור בתעודה וכדומה. בטיוטה שאושרה לאחרונה תידרש החברה לדווח את הפרטים הבאים: מספר נייר ערך, סוג תעודה (סל, חסר, סחורה, ממונפת, מורכבת ופיקדון), מדד או נכס לייחוס, מטבע לייחוס, שער המטבע לייחוס לפיו נקבע שווי התעודה, דמי הניהול בשיעור שנתי ויומי, דמי הניהול הצבורים בנקודות מדד, מקדם דמי הניהול, עמלת ההמרה, סך דיבידנד צבור בש"ח, סך דיבידנד צבור בנקודות מדד, מקדם הדיבידנד, שיעור המרווח מתחת לשער ה- Libor באחוזים (בהנחה שהריבית היא ביחס ל- Libor), הערכת שווי התעודה בסוף יום המסחר האחרון או במועד אשר מתאים יותר לאופי המכשיר ולמקום בו נסחר המכשיר והנוסחה שלפיה מחושבת הערכת השווי.
 
בתעודות שאינן תעודות סל יש לפרט בנוסף גם את רכיבים רלוונטיים אחרים. בתעודות סל, למשל, יש לפרט גם פרמטרים כערך מדד (רף עליון) בו תתבצע המרה כפויה; שיעור מינוף; שיעור הריבית הנוכחי; שיעור ריבית צבורה לתעודה בנקודות מדד; וריבית צבורה לתעודה בש"ח. בתעודות סחורה יש לפרט גם את נתונים כסך דיבידנד צבור בש"ח; מקדם הגילגול (מקום בו האחזקות הם באמצעות חוזים); ריבית צבורה בש"ח לתעודה ובאיזו תקופה היא נצברה; שיעור ריבית צבורה בנקודות מדד; ומקדם ריבית צבורה.
 
טיוטת ההנחיה פורסמה להערות הציבור באתר הרשות. הציבור יוכל להעיר את הערותיו עד יום 17 בפברואר 2008. את הנוסח המלא אפשר להוריד: לחץ כאן

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות