כניסה

פורסם הדו"ח השנתי של הרשות ל-2007; גידול נוסף בהיקף גיוסי ההון, זינוק במספר מבקשי הרשיונות, שיפור במעמדה הבינלאומי של ישראל ורפורמת חיתום שעתידה להגדיל את השתתפות השחקנים הזרים בשוק ההון הישראלי
18/06/2008
 
בסך הכול התבצעו 276 הנפקות, מתוכן 96 הנפקות חדשות. סך גיוסי ההון וההקצאות הסתכם ביותר מ-119 מיליארד שקל
 
שנת 2007 הייתה שנת שיא של פעילות אינטנסיבית בשוק ההון בישראל:  נמשכו מגמות הגידול במספר ובהיקף הגיוסים בשוק ההון, ובלטה מגמת הגברת התחרות בין שוק ההון למגזר הבנקאי על מתן אשראי למגזר העסקי. מספר ההנפקות של ניירות ערך לציבור עמד בשנת 2007 על 276, מתוכן 96 הנפקות של חברות חדשות, ובסך הכול גייס המגזר העסקי 58.570 מיליארד ש"ח, וזאת בהשוואה ל-178 הנפקות בשנה אשתקד, מתוכן 69 הנפקות של חברות חדשות, ובסך הכול גיוס של 27.717 מיליארד ש"ח. סך גיוסי ההון וההקצאות באמצעות מניות, ניירות ערך המירים ואגרות חוב של חברות ישראליות בכלל עלה מ-91.813 מיליארד ש"ח בשנת 2006 ל-119.031 מיליארד ש"ח בשנת 2007. כך עולה מהדוח השנתי של רשות ניירות ערך לשנת 2007, שפורסם הבוקר.
 
מספר קרנות הנאמנות הפעילות הגיע השנה ל-1167 קרנות ששווי נכסיהן 120.4 מיליארד ש"ח, וזאת בהשוואה ל-1035 קרנות בשנת 2006, ששווי נכסיהן עמד על 111.8 מיליארד ש"ח. כמו כן, חל גידול ניכר גם במספר מבקשי הרשיון. בשנת 2007 ביצעה הרשות 8,480 יחידות בחינה של  יחידים המבקשים לקבל  רשיון יועץ השקעות או מנהל תיקים, וזאת בהשוואה ל-5,397 יחידות בחינה בשנת 2006. החל משנת 2006, מבצעת הרשות את תהליכי הבחינות ומעניקה פטורים על סמך לימודים אקדמיים גם לעוסקים ביעוץ פנסיוני - עיסוק חדש שהוסדר אף הוא במסגרת רפורמת בכר, והוא נתון להסדרה ופיקוח של משרד האוצר. בשנה זו, מעבר לגידול ביועצי השקעות ומנהלי תיקים טופלו, למעלה מ-1300 מועמדים חדשים מתחום היעוץ הפנסיוני.
 
בשנת 2007 הוסיפה הרשות לפעול על פי התכנית האסטרטגית הרב שנתית שגובשה בידה בשלהי 2002. בהתאם לתוכנית זו, שהיא בעלת שני יעדים מרכזיים, מקדמת הרשות את פיתוח הפעילות בשוק ההון תוך התמקדות בשלושה נתיבי פעולה: עידוד כניסתם של שחקנים חדשים ואיכותיים לשוק ההון; העשרת מגוון המוצרים הפיננסיים העומדים לרשות המשקיעים; ושכלול תשתיות השוק, הן בתחום המסחר והן בתחום היסודות המשפטיים והחשבונאיים לרפורמות השונות שיוזמת הרשות. היעד הנוסף של התוכנית האסטרטגית הוא חיזוק אימון הציבור בשוק ההון. במישור זה פועלת הרשות לייעול האכיפה האזרחית, תוך מתן תשומת לב מיוחדת לפיקוח על גורמי הבקרה התאגידיים, ולהגברת האפקטיביות ומהירות התגובה של מערך המודיעין, החקירות והליווי המשפטי.
 
אחד המהלכים החשובים ביותר שנעשו כדי להבטיח את שילוב שוק ההון הישראלי בשווקים הפיננסיים הבינלאומיים הוא אימוץ כללי הדיווח הבינלאומי (IFRS) בישראל, וזאת החל משנת 2008. מהלך האימוץ החל בשנת 2005 במשותף עם לשכת רואי חשבון בישראל והמוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, וההכנות לקראת האימוץ עצמו נמשכו במלוא האינטנסיביות במהלך 2007. בין היתר, פרסמה הרשות הנחיה המסדירה את המעבר המדורג לתקינה חשבונאית בינלאומית ומחייבת את החברות לדווח על היערכותן למעבר זה ועל השפעתו על הדוחות הכספיים שלהן. בימים אלה החל המעבר של החברות הציבוריות לדיווח על פי כללי ה-IFRS וניכר כי ההכנות הניבו תוצאות בכך שהמעבר המשקי חלק ולא מעורר בעיות מיוחדות.
 
מהלך משלים לצעד גדול זה הוא אימוצה של שפת הדיווח האלקטרונית XBRL - שפה המאפשרת למשקיעים בכל רחבי העולם לקרוא ולהבין את הנתונים הכלולים בדיווחים פיננסיים בישראל - החל מינואר 2008 והחלת חובת הדיווח באמצעותה על התאגידים המדווחים בישראל החל ממועד זה.
 
בנוסף להללו, הרשות נוטלת חלק פעיל בקידום מועמדותה של ישראל כחברה בארגון OECD ובתוך כך פועלת לבצע תיקוני חקיקה ו"יישור קו" עם הקודים והעקרונות שלו. הקודים הפיננסיים על ליברליזציה בתנועות הון ובשירותים פיננסיים מהווים נדבך מרכזי בתהליכי בחינת הקבלה ל-OECD, והרשות ממלאת תפקיד ראשי בתחומים בהם קודים אלה עוסקים. תחום נוסף הנכלל בקריטריונים לקבלה לארגון הוא מידת היישום וההתאמה של עקרונות הממשל התאגידי של  ה- OECDעל ידי המדינות המועמדות. במסגרת תהליך ההצטרפות הוקם צוות עבודה בין-משרדי לשם הכנת מזכר מוצע לאישור ה-OECD, ובשנת הדוח השתתפה הרשות בריכזו התהליך  של כתיבת הפרקים העוסקים בתחומים כאמור (שירותים פיננסיים וממשל תאגידי).
 
במהלך 2007 שמה הרשות דגש על הגברת המודעות בקרב הדירקטורים החיצוניים לתפקידם כשומרי סף בחברות הציבוריות, במיוחד כאשר מונחת על שולחן ועדת הביקורת והדירקטוריון הצעה לאשר עִסקה עם בעל שליטה. בפרט נכון הדבר עת שמדובר באישור חבילות שכר והטבות חריגות. לפיכך הונהג נוהל פנימי, לפיו נעשה שימוש, בנסיבות מסוימות, בסמכות הרשות לפי סעיף 56א לחוק ניירות ערך, לפנות אל דירקטורים חיצוניים בדרישה לקבל פירוט בנוגע לשיקולים ששקלו בבואם לאשר עסקאות עם בעלי שליטה, ובכלל זה הליכי אישור הטבות שכר. במידת הצורך, יזמן סגל הרשות את הדח"צ אף לפגישה פרונטאלית. נוהל זה יושם במהלך השנה בכמה מקרים.
 
בהמשך לכך, הוגבר הפיקוח על גורמי הבקרה התאגידיים ועל חיזוק תפקודם של גורמים אלה. הרשות פעלה להעלאת רמת התפקוד של גורמי הבקרה בתאגידים, ובכך תרמה להתנהלות איכותית יותר של התאגידים הציבוריים. בנוסף, הרשות הגבירה את אכיפתה בתחומים הנוגעים להעסקתו ולתפקודו של מבקר הפנים, לאיוש ותפקוד ועדת הביקורת ולתפקודם של כלל הדירקטורים. הפיקוח על תחומים אלה ואחרים התבצע גם באמצעות פניות יזומות של הרשות לתאגידים או לגורמי הבקרה, ובמידת הצורך, כאמור, גם בביקורת בתאגידים.
 
"ככל הנראה שנת 2008 תציב בפנינו אתגר חדש", כתב יו"ר הרשות, פרופ' זוהר גושן, במכתב שצירף לדו"ח ושאותו שלח לשר האוצר וליו"ר ועדת הכספים. "בימים אלה מתמודדת הרשות עם ההשפעות המקומיות של המשבר הגלובלי בשווקים הפיננסיים. משבר זה מחייב היערכות חדשה ומיוחדת של כל הרגולטורים, לרבות הרשות. הרשות מצויה כעת בעיצומו של תהליך גיבוש כלי תגובה מתאימים, ובכלל זה בחינה מעמיקה של הסיכונים הנובעים משינוי המגמה של השנה שעברה".

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות