כניסה

ביקורת שערכה הרשות במשרדי חברת אלטשולר שחם חשפה הפרות חמורות של חוק הייעוץ; החברה נקנסה ב-315,000 שקל
06/02/2008
 
רשות ניירות ערך קנסה לאחרונה את חברת ניהול התיקים אלטשולר שחם בסכום של 315,000 שקלים בגין הפרות של חוק הייעוץ שנתגלו במהלך ביקורת שערכה הרשות במשרדי החברה. זהו הקנס האזרחי הגבוה ביותר שהטילה הרשות עד עתה על בעלי רשיון. לפני ימים אחדים שילמה אלטשולר שחם את הקנס.
 
בביקורת שנערכה בחברה התגלה כי בתיקו של אחד הלקוחות לא נמצא הסכם ניהול תיקים כנדרש הייעוץ, אלא "שחזור הסכם" בו לא מצוינים פרטים הנדרשים על פי החוק. לפיכך, הפרה החברה את החובה לערוך הסכם בכתב עם הלקוח קודם למתן השירות.
 
במספר הסכמי ניהול התיקים של לקוחות לא נמצאה כל התייחסות לצרכים וההנחיות של הלקוחות. בכך הפרה החברה את החובה שמטיל החוק על בעל הרשיון לכלול בהסכם ניהול התיקים עם הלקוח את הצרכים וההנחיות של הלקוח, ככל שהלה הסכים למסור פרטים אלה.
 
כמו כן, נתגלו שלוש הפרות לכאורה של הוראת החוק המחייבת  את החברה לדווח מיידית לרשות ולבורסה במקרה בו סך כל ניירות הערך שלה, לרבות אלו הכלולים בתיקי לקוחותיה, מהווה חמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה בחברה. בביקורת התברר כי בשלושה מקרים החברה לא דיווחה באופן מיידי אלא רק לאחר 20 יום.
 
גובה הקנס משקף את ההפרות אשר בוצעו על ידי החברה, כאשר סכום הקנס אשר נקבע על ידי המחוקק הינו קבוע. ליושב ראש הרשות לא קיימת סמכות לפי החוק להפחית את סכום הקנס. גובה הקנס הינו מכפלת 30,000 ש"ח בתשע הפרות, דהיינו 270,000 ש"ח. בנוסף, בגין שלוש ההפרות של חובת הדיווח על החזקת חמישה אחוז ומעלה מניירות הערך שלה על ידי לקוחותיה, נקנסה החברה ב-15,000 שקל לכל עבירה, ובסך הכול – ב-315,000 שקל.
 
הרשות רואה בחומרה רבה את ההפרות שנתגלו בעת הביקורת, במיוחד לאור תגובת החברה ממנה עולה כי גם לאחר הביקורת החברה לא הפנימה את חובותיה על פי החוק. 
 
כאמור, החברה שילמה לאחרונה את הקנס במלואו.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות