כניסה

רשות ניירות ערך תחייב חברות להרחיב את דיווחיהן על חשיפה לסיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
09/01/2008
 
רשות ניירות ערך מתכוונת לחייב חברות ציבוריות להרחיב בהיקף משמעותי את הדיווח שלהן בנוגע לחשיפה לסיכונים סביבתיים ולדרכי ניהולם. בכוונת הרשות לעגן את הנושא בתיקון לתקנות ניירות ערך, שיוחל על הדוח התקופתי לשנת 2008. מליאת הרשות אישרה לאחרונה את תוכן התקנות ובקרוב תפורסם טיוטה שלהן באתר הרשות להערות הציבור.
 
בשנים האחרונות קיימת התפתחות משמעותית בתחום הדיווח הסביבתי. הרחבת הדיווח של חברות בנושאי איכות הסביבה הינה חלק ממגמה עולמית של הרחבת הגילוי בדיווחים של חברות ציבוריות לא רק על תפקוד פיננסי אלא גם להיבטים רחבים יותר של מעורבות חברתית, ממשל תאגידי, קבלת החלטות והתנהגות, וכן הרחבת הדיווח בנושאי מעורבות חברתית, קהילה ואיכות הסביבה. הרציונאל להרחבת דרישות הדיווח בעולם ביחס לנושאים אלה הוא כי התנהלות החברה ביחס ל"מחזיקי עניין" בה ("Stakeholders") - כל אותם גורמים המושפעים מפעילות התאגיד או משפיעים עליה), עשויה להשפיע מהותית על ביצועיה הפיננסיים בטווח הארוך.
 
כבר כיום קיימים ברחבי העולם יותר ויותר משקיעים וקרנות הבוחנים חברות לא רק לפי "השורה התחתונה" בדוח התוצאות העסקיות אלא גם על פי מדדים חברתיים, סביבתיים ואחרים, שלהם כאמור הם מייחסים השפעה של ממש על שווים העתידי של ניירות הערך, ומכאן שקיימת חשיבות הולכת וגדלה לחשיפת המידע הזה. יתר על כן, הנושא יכול להוות מרכיב חשוב בשיקול הדעת שמפעילים המשקיעים כאשר הם בוחנים נקיטת צעדים מול חברה שפעלה, לדעתם, שלא כשורה בהיבטים של ניהול סיכונים סביבתיים ודיווח עליהם.
 
לפיכך, החליטה הרשות לחייב חברות לגלות במסגרת פרק תיאור עסקי התאגיד שנכלל בדו"ח התקופתי בסעיף 'איכות הסביבה' את הסיכונים הסביבתיים הכרוכים בפעילותה; את ההוראות החוקיות המהותיות בנושא איכות הסביבה הרלוונטיות לפעילותה ועמידתה בהן וכן הוראות חוקיות הצפויות להיכנס לתוקף ואשר להן השלכות מהותיות על החברה; את האירועים שהובילו לנזקים סביבתיים בגינם צפויה החברה לחוב בסכומים מהותיים; את ההליכים המשפטיים המהותיים המתנהלים כנגד החברה; וכן את מדיניות החברה בניהול הסיכונים הסביבתיים הקשורים בפעילותו ודרגי הפיקוח על מימוש מדיניות זו - ואת כימות ההשפעות הללו.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים