כניסה

רשות ניירות ערך יוזמת הקמת מנגנון שיקל על החברות להשיב את כספי אגרות החוב למשקיעים ולבצע גיוסי חוב חוזרים
25/11/2008
 
מחזיקי אגרות חוב והנאמנים של חברות שנקלעו לקשיים ימנו קציני אשראי שיפעלו להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב. שלושת מחזיקי אגרות החוב הגדולים ביותר ייצגו את כלל המשקיעים במו"מ על ההסדר. יבוטל האיסור על הגופים המוסדיים המחזיקים באגרות החוב לתאם עמדות במטרה להגיע להסדר
 
רשות ניירות ערך יוזמת הקמת מנגנון להתמודדות עם קשיים בארגון מחדש של אגרות חוב שהונפקו על ידי חברות ציבוריות. מנגנון זה יהיה בעל אופי דומה לזה המקובל במערכת ההלוואות הבנקאית, יאפשר לנאמן לפעול ביתר יעילות להחזרת החוב למחזיקי אגרות החוב ויקל על החברה לבצע גיוסי חוב חוזרים. הקמת המנגנון היא מרכיב חשוב בתוכנית להתמודדות עם משבר האשראי שפורסמה על ידי משרד האוצר. המהלך תואם עם הממונה על ההגבלים העסקיים והממונה על שוק ההון במשרד האוצר.
 
 מטרות ההסדר הן:
 

    - הקלת הלחץ בשוק האשראי הכללי והפסקת השיתוק בשוק האשראי החוץ-בנקאי.

 •     - הקמת כלי המאפשר לחברות להגיע ביעילות להסדר, תוך הגנה מירבית על
 •       מחזיקי אגרות החוב.
 •     - הקלת הלחץ על המערכת הבנקאית ופיזור וגיוון במתן אשראי.
 •     - מתן אפשרות למשקיעים המוסדיים להגן על זכויות מחזיקי האג"ח (עידוד
 •       האקטיביזם המוסדי).
   
 • עיקרי ההסדר הם:
 •  
 •    - הרחבת סמכויות הנאמן, כך שיוכל לכנס נציגות של בעלי אגרות החוב.
 •    - הקמת נציגות של מחזיקי אגרות החוב באופן שהנציגים יוכלו לתאם עמדות בינם
 •      לבין עצמם, על פי היתר מרשות ההגבלים העסקיים. 
 •    - מינוי קצין אשראי שיפעל להסדרת החוב בין החברה לבין המחזיקים.
 •    - מתן אפשרות לחברה לשמור על סודיות ההליך מחשש שחשיפתו תוביל לניסיון
 •      לסכלו. זאת, תוך איסור על הנציגות לעשות עסקאות בניירות ערך במהלך עיכוב
 •      המידע.
 •    - חובת אישור הסדר החוב באסיפה של כלל מחזיקי אגרות החוב על פי הדין הקיים.

הקשיים במצב הקיים
 
בשנים האחרונות בוצעו גיוסי חוב נרחבים בשוק ההון באמצעות הנפקה לציבור של אגרות חוב כתחליף לגיוס אשראי בנקאי. משבר האשראי הגלובאלי והשפעותיו המקומיות הביאו למצב בו תיתכן פגיעה משמעותית ביכולת החברות המנפיקות להחזיר את חובן למחזיקי אגרות החוב ולמחזר אותו בהמשך. לפיכך, ייצרה הרשות מתווה להתמודדות עם קשיים בארגון מחדש של חובות מסוג תעודות התחייבות שהונפקו על ידי תאגידים מדווחים.
 
הרשות זיהתה מספר מגבלות וקשיים בקשר עם מחזור יעיל של חובות בימים אלה. מחזיקי אגרות החוב אינם פועלים באופן מספיק כדי לעמוד על זכויותיהם, הן ביחס לנאמן והן ביחס לחברה. בדרך כלל נובע הדבר מפיזורם של המחזיקים, כמו גם ממגבלות שונות בדין המקשות על שיתוף פעולה ביניהם – מה שמקשה עליהם למקסם את כוחם ויעילותם מול החברה. לעתים הנאמנים עצמם אינם פעילים דיים, בין אם משום שלא בכל המקרים הנאמנים הינם בעלי כשירות מקצועית מתאימה לבצע את תפקידם וחובותיהם ובין אם בשל שכר הטרחה הנמוך אותו הם מקבלים. גם דיני ניירות ערך מגבילים לכאורה את אפשרות השחקנים לפעול בסודיות לשם גיבוש הסדרים למחזור חוב. היעדר סודיות ההליך גורם לכך שחברות נמנעות מלנסות ולהגיע להסדרים עם מחזיקי אגרות החוב, בשל החשש שגילוי דבר המשא ומתן יוביל לטרפודו של הסדר למחזור החוב, בין היתר בשל קיומם של נושים אחרים. טענה נוספת שנשמעת היא כי חברות גם חוששות לדון מול המחזיקים באפשרויות לגיבוש הסדרים ולקבל מהם אינדיקציות להיתכנות הסדר קודם לזימון אסיפה לאישורו מחשש כי פעולה זו תחשב שימוש במידע פנים. חברות מנפיקות אינן מראות יוזמה מספקת למחזור חוב טרם שהן מגיעות למצב של חדלות פירעון. בנוסף, קיימות מגבלות חוקיות ופרוצדוראליות באישור שינויים בתנאי אגרות החוב.
 
 
הפתרונות המוצעים
 
כדי להתמודד עם כל הבעיות הללו גיבשה הרשות לאחרונה, בשיתוף עם הממונה על ההגבלים העסקיים והממונה על שוק ההון, מתווה שנועד להקל על הקשיים הללו באמצעות יצירת מנגנון קבלת החלטות ברמת כל סדרת אגרות החוב, הכולל את המאפיינים הבאים:
 
 
* כינוס נציגות מקרב מחזיקי אגרות החוב שבידי הנאמן. בנסיבות מסוימות, לרבות חשש לאי-פירעון אגרות החוב, יהיה על הנאמן לכנס נציגות מקרב מחזיקי אגרות החוב. הנאמן יכנס את הנציגות גם במקרה שיידרש לעשות כן על ידי החברה או על ידי אדם המחזיק בשיעור מהותי מאגרות החוב שבמחזור. על פי המתווה יורחבו התפקידים, הכשירויות והכלים העומדים בפני הנאמן, לצד קביעת הסדרים המגבילים את אחריותו.
 
* נציגות מטעם המחזיקים. קיומו של משא ומתן יעיל בין מחזיקי אגרות החוב לבין החברה דורש, כמעט בהגדרה, תיאום עמדות בין המחזיקים לבין עצמם. כיום קיים חשש משיתוף פעולה כזה, הן מסיבות הקשורות להגבלים עסקיים והן מטעמים של מידע פנים. למרות חששות אלה, הוחלט להעניק היתר לתיאום עמדות בין שלושת הגופים המחזיקים במספר אגרות החוב הגדול ביותר, למעט מי שיש לו או לבעל השליטה בו עניין אישי או ניגוד עניינים באישור ההסדר. זאת, על מנת שתהיה כתובת לנאמן ולצדדים להסדר לקבלת "אינדיקציות" קודם לאישור סופי של ההסדר. הנציגות תורכב משלושת המחזיקים במספר אגרות החוב הגדול ביותר, למעט מי שיש לו או לבעל השליטה בו עניין אישי או ניגוד עניינים באישור ההסדר.
 
* קצין האשראי. כאמור, כיום אין בידי רוב הנאמנים את המיומנות המקצועית הנדרשת לצורך גיבושו של הסדר להחזרת החוב לנושים. במסגרת המנגנון שמציעה הרשות תוקם פונקציה מקצועית כזו, היא קצין האשראי. לאחר כינוס הנציגות בידי הנאמן היא תפעל למנות אדם שלו או לבעל השליטה בו אין עניין אישי או ניגוד עניינים באישור ההסדר. תפקיד קצין האשראי הוא לפעול לבחינת הצורך בהסדר בין החברה לבין כלל מחזיקי אגרות החוב. לשם כך, יוכל  קצין האשראי לנהל משא ומתן עם החברה שמצידה חפצה בארגון מחדש של החוב, כמו גם עם נושים אחרים של החברה ומשקיעים פוטנציאליים. קצין האשראי יהיה רשאי להעביר מידע לגבי החברה לקציני האשראי שנקבעו לסדרות אגרות חוב אחרות שלה (שיהיו מנועים מביצוע עסקאות בניירות ערך עד לפרסום המידע הלא פומבי או עד להתיישנותו). קצין האשראי ייוועץ עם הנציגות לגבי פרטי ההסדר המתגבש. קצין האשראי יקבל סמכויות נרחבות ביחס לחברות המנפיקות, לרבות זכויות לקבל מידע ומסמכים מחברות אלה. תיקון שיוכנס לחוק יקבע כי אי-קיום חובות החברה כלפי קצין האשראי תהווה עילה עבור המחזיקים להעמיד לפירעון מיידי את אגרות החוב. הנאמן יעביר לקצין האשראי את כל המידע הדרוש לו והמצוי בידיו. בתום פעילותו, ידווח קצין האשראי לנציגות ולנאמן על פרטי ההסדר אותו הוא מציע לקבוע עם החברה.
 
* סודיות ההליך. על מנת לאפשר לחברה לנהל משא ומתן יעיל עם מחזיקי אגרות החוב ולהתמודד מראש עם הסיכון שיהיו גורמים שינסו לסכל משא ומתן כזה, תתיר הרשות לחברה לעכב את הדיווח על כינוס הנציגות, על מינוי קצין האשראי ועל המשא ומתן בהתאם ובכפוף לתקנות - כל עוד  המידע לא פורסם בציבור. הנאמן לא יהיה מחויב לדווח למחזיקי אגרות החוב, למעט חברי הנציגות, על הפרטים הללו.
 
* אסיפת מחזיקי תעודות ההתחייבות. על אף שבגיבוש ההסדר ישתתפו רק חלק ממחזיקי אגרות החוב, כל הסדר יהיה חייב בקבלת אישור אסיפה של כלל מחזיקי אגרות החוב. בכך תישמר זכותם של מחזיקי הכמויות הקטנות יותר להביע את עמדתם על ההסדר המוצע.
 
* פרסום תשקיף. ייקבעו כללי גילוי מיוחדים לגבי הסדרים המחייבים פרסום תשקיף.
 
* תוקף המתווה. המתווה יאומץ בהוראת שעה שתהיה בתוקף למשך שנתיים.
 
 
ההחלטה אושרה היום על ידי חברי מליאת רשות ניירות ערך והיא תפורסם להערות ציבור לתקופה של שלושה שבועות.


תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות