כניסה

רשות ניירות ערך יוזמת תיקון חקיקה שיחזק את מנגנוני הבקרה, הפיקוח והביקורת בחברות לניהול קרנות נאמנות
14/04/2008
 
רשות ניירות ערך אישרה לאחרונה הצעה לתיקון חוק השקעות משותפות בנאמנות שמטרתו להגביר את ההתנהלות הפנים-תאגידית התקינה בתחומי הבקרה, הפיקוח והביקורת. התיקון מהווה השלמה למהלך בו נוקטת הרשות בשנתיים האחרונות להידוק פיקוח הנאמנים על מנהלי הקרנות.
 
היקף הנכסים המנוהל בידי מנהלי קרנות נאמנות והסיכונים להם הם חשופים, מחייבים קיומם של מנגנוני בקרה, פיקוח וביקורת יעילים וקפדניים. אירועים של התקופה האחרונה בשוק ההון  מצביעים על הצורך בהגברת המנגנונים האלה. למסקנה זו הגיעה הרשות גם לאחר שניתחה ממצאים שעלו מביקורות שביצעו אנשיה בחברות לניהול קרנות נאמנות ומהקשר התכוף שהיא מקיימת עם הנאמנים לקרנות נאמנות.
 
על פי הצעת הרשות יהיה על דירקטוריון מנהל הקרן לאשר את מערך הבקרה הפנימית בחברה. התיקון ירחיב את המושג, הנתפס כיום כעניין טכני בלבד, ויכלול מגוון של שיטות ואמצעי בקרה ופיקוח אשר נועדו לספק ביטחון סביר באשר להשגת יעדי הארגון, לאפקטיביות וליעילות התפעולית, למהימנות הדיווח,  ולציות להוראות חוקים ותקנות החלים על הארגון. כיום אין בחוק דרישה לקיום תוכנית אכיפה פנימית. התיקון שיוזמת הרשות קובע במפורש כי על דירקטוריון מנהל הקרן לאשר את תוכנית האכיפה הפנימית במנהל הקרן  – מה שייאלץ את מנהל הקרן להכין תוכנית כזו.
 
תכנית אכיפה פנימית הנה אמצעי חשוב להגברת הציות להוראות הדין, לרבות בדרך של הטמעת נהלי עבודה ברורים ומקיפים והדרכה שוטפת של מנהלים ועובדים בתחומים הרלבנטיים לתפקידם, וכן אופן הטיפול בהפרת ההוראות כאמור.
 
בהתייחס לאורגנים השונים הפועלים בחברה, הרי שכיום אין דרישה מפורשת בחוק לקיומה של ועדת ביקורת בחברת ניהול קרנות. התיקון שיוזמת הרשות לא זו בלבד שמחייב הקמתה של ועדה כזו אלא אף מעגן את הפיכת ועדת ביקורת לוועדה סטטוטורית, קובע את הרכבה, מגדיר את תפקידיה ומסדיר את יחסי גומלין בין ועדת הביקורת לבין המבקר הפנימי.
 
החוק כיום מחייב מינוי המבקר הפנימי, מאמץ סעיפים מסוימים מחוק הביקורת הפנימית וכן מורה לקיים חובת דיון בממצאיו בדירקטוריון חברת ניהול הקרנות. לפי הצעת הרשות יוחלו תקנים מקצועיים מקובלים על עבודת המבקר הפנימי של מנהל הקרן באופן דומה לזה החל על מבקרי פנים בחברות ציבוריות.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות