כניסה

הרשות הגדירה לבנקים כללים למדידת רווחיהם מפעילות ייעוץ
16/11/2008
 
הכללים הוגדרו במטרה להדק את הפיקוח על תגמול יועצי ההשקעות, הנגזר מהרווח שהביאו לבנק. הרשות הודיעה לבנקים כי תבחן מקרוב את יישום הכללים
 
רשות ניירות ערך פרסמה לאחרונה חוזר ובו רשימת עקרונות לפיהם יוכל בנק למדוד את רווחיו הנובעים מפעילות בייעוץ השקעות ובהתאם לכך גם לתכנן את תיגמול יועצי ההשקעות הפועלים בו. הרשות פרסמה את המסמך באתרה במסגרת פעילותה להידוק הפיקוח על בעלי הרשיון בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות. לתפיסתה של הרשות, דווקא בתקופה בה מושפעים השווקים מהזעזועים בכלכלה הבינלאומית בכלל ובשוקי ההון בפרט על הבנקים להקפיד במיוחד בהקשר של מניעת ניגודי עניינים בתחום הייעוץ.
 
"התאגידים הבנקאיים הינם גופים עסקיים הפועלים למטרות רווח ולפיכך רשאים הם לבנות מנגנוני מדידה ותגמול המשקפים את רווחיותם", נאמר בחוזר שפרסמה הרשות "יחד עם זאת, לא מן הנמנע, כי הפעלת מנגנונים כאמור יוצרת פוטנציאל לניגוד עניינים בין טובת הבנק וטובתו האישית של יועץ ההשקעות לבין טובת הלקוחות וחשש להפרת חובות האמון והזהירות הקבועות בחוק".  כך, לדוגמה, כאשר הבנק מתגמל או מקדם יועץ השקעות רק על בסיס רווחי הבנק שהתקבלו מפעילותו באופן ישיר הוא יוצר בכך פוטנציאל גבוה מאד לניגודי עניינים  ומעוררים חשש משמעותי להפרת חובות האמון והזהירות.
 
על מנת לאזן בין הצורך של התאגידים הבנקאיים הפועלים למטרות רווח לבין פוטנציאל ניגוד העניינים הנוצר בשל כך, החליטה הרשות לקבוע ולפרסם עקרונות מנחים להפעלת מנגנונים כאמור. ארבעת העקרונות שפרסמה הרשות מטרתם להביא את הבנקים לפעול לנטרול ניגודי העניינים בהתאם לעקרונות הבאים: 
 
1. מקום בו נעשה שימוש במנגנוני מדידה או תגמול המבוססים על תרומת היחידה או הסניף לרווחיות יש לפעול להפחתה משמעותית של פוטנציאל ניגוד העניינים, לרבות על ידי דילול השפעת פרמטר הרווחיות על המדידה והתגמול ודילול השפעתו של היועץ הבודד על רווחי היחידה. את ה"דילול" אפשר להשיג באמצעות הכללת  פרמטרים נוספים מעבר לפרמטר הרווח בנוסחת התגמול, מדידה על בסיס של מספר רב של בעלי רשיון או באמצעות הכללתם של עובדים נוספים שאינם בעלי רשיון ביחידת הרווח;
 

2. אין לתגמל יועץ השקעות באופן ישיר להכנסות הבנק מפעילותו בייעוץ השקעות.

3. מדידת יועצי ההשקעות באופן אישי, גם אם לא לצורכי תגמולם, מותרת רק על בסיס פרמטרים איכותיים המנותקים מרווחי הבנק מפעולות ייעוץ ההשקעות שביצעו;  

4. יישום בקרות נאותות ונקיטתן של פעולות נוספות במטרה להבטיח כי מנגנוני התגמול המיושמים על ידי הבנק אינם מייצרים תמריץ ליועצי ההשקעות לפעול שלא לטובת הלקוח.

הרשות הודיעה כי במהלך התקופה הקרובה ולאחריה תבחן מקרוב את יישום ההוראות שבחוזר.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים