כניסה

הרשות הפעילה לראשונה את מנגנון הקנסות כנגד חברות שביצעו הפרות של חוק ניירות ערך; הסכום הכולל: כ-390 אלף שקל
06/08/2008
 
הרשות צופה כי לאחר שישתרש השימוש באמצעי אכיפה זה הוא יהפוך לגורם הרתעה משמעותי. סכומי הקנס מועברים על ידי הרשות לאוצר המדינה
 

רשות ניירות ערך הפעילה לאחרונה את המנגנון להטלת קנסות כספיים ( "עיצום כספי" בלשון החוק) על חברות מדווחות, על בעלי עניין בהן ועל חתמים. המדובר בהפעלה הראשונה של כלי אכיפה זה מאז נכנס לתוקף התיקון לחוק ניירות ערך באופן המאפשר זאת, באוקטובר 2007, ולאחר שנדרשו חודשי הערכות והתראה לשוק טרם הפעלת הקנסות. הרשות צופה כי לאחר שישתרש השימוש באמצעי אכיפה זה הוא יהפוך לגורם הרתעה משמעותי.

הפעלתו של מנגנון הטלת הקנסות על חברה מדווחת, חתם ובעל עניין בחברה נועדה להביא לכך כי האחראיים להבאת מידע עדכני לשוק ההון יעשו כן כנדרש ובמועד. זאת, על ידי הגברת המודעות של גורמים אלה לאחריות המוטלת עליהם בכל הנוגע להיקפן של חובות הדיווח הן מבחינת תוכן הדיווחים והן מבחינת מועדי הגשתם.

בין השאר, מאפשר כיום החוק להטיל קנסות בגין הצעה לציבור שלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, מכירה לציבור שלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, אי-פרסום של תשקיף מתוקן, איחור בהגשת דיווחים מיידיים ודוחות כספיים או הגשתם באופן חסר או שלא על פי הנדרש בחוק ובתקנות, אי-הצגת פרטים בדוחות כספיים, אי-דיווח על סיום כהונת נאמן. לגבי חתמים מדובר באי-עמידה בתנאי הכשירות הנדרשים, הפרת הוראות למניעת ניגודי עניינים ועוד.

על פי נוהל שאושר ברשות, הוקמה ועדה המורכבת מחברי מליאת הרשות לצורך דיון וקבלה של החלטות בנושא הטלת הקנסות. לאחר החלטת סגל הרשות להביא הפרה מסוימת לדיון בועדת הקנסות של הרשות, נשלחת הודעה בדבר כוונה להוציא דרישה לתשלום הקנס לגורם הרלוונטי. ההודעה כוללת פרטים בדבר ההפרה, על פי המידע הנמצא בידי הרשות באותה עת, סעיפי החוק הרלוונטיים להפרה זאת ולקנס שבכוונת הרשות לדרוש בגינה וכן ניתנת לחברה, לחתם, לבעל העניין, לפי המקרה, הזדמנות לטעון טענותיו בכתב לעניין ההפרה. הטענות שמעלה הגורם הנקנס נבדקות על ידי הרשות והיא פועלת בהתאם לתוצאות הבדיקה. אם מעלה הבדיקה כי אין הצדקה לביטול או להפחתה של הקנס, על החברה לשלמו תוך פרק זמן נקוב ואף לפרסם דוח מיידי בעניין. יחד עם זאת, לחברה עומדת גם זכות ערעור על החלטת ועדת הקנסות לבית המשפט המחוזי.

לאחרונה הטילה הרשות קנסות על כמה חברות ועל בעלת עניין אחת, בשל הפרות של חוק ניירות ערך, בסכום כולל של כ-390 אלף שקל. לכל החברות ניתנה ההזדמנות לטעון טענותיהן בפני הרשות. אלה שהוחלט לקנסן קיבלו על כך הודעה וכן הוראה לפרסם על כך דיווח מיידי. סכום הקנס מועבר על ידי הרשות לאוצר המדינה.

להלן טבלת החברות שנקנסו לאחרונה על ידי הרשות.

פרטים נוספים על הקנסות שהטילה הרשות ניתן למצוא כאן

 

שם המפר

(תאגיד מדווח/חתם/בעל עניין)

 

מס' עיצום

תיאור ההפרות

שהיוו עילה להטלת העיצום הכספי

(סכום העיצום הכספי בש"ח)

הוראות החיקוק שהופרו

(החלק והסעיף בתוספת החמישית לחוק)

החלטת רשות (ועדת עיצום כספי)

מיום 2.7.2008

 

1. בירי בראשי עבודות עפר פיתוח תשתית וכבישים (1987) בע"מהחברה פרסמה דוח עסקת ניגוד שאושרה ע"י שני דח"צים, שמינויים לא היה בתוקף נכון למועד האישור.

החברה פרסמה דוח מצבת נושאי משרה הכולל 2 דחצ"ים שמינויים אינו בתוקף. 

 

סכום העיצום: 30,000

15,000 לכל הפרה

סעיף 36 לחוק יחד עם סעיף 3(9) לתקנות ניירות ערך (עסקה עם בעל שליטה).

 

 

(חלק א' סעיף 3)

 

הוחלט -  להטיל  עיצום כספי ע"ס 30,000 ₪, 15,000 לכל הפרה.

 

2. בעלת עניין בכן פייט ביופרמה בע"מ

    

אי דיווח במועד לחברה על  ידי בעלת העניין בדבר שינוי בהחזקותיה של  בעלת העניין בחברה. 

 

סכום העיצום: 39,000 - 3,000 ש"ח בעבור כלל הפרה

הפרה נמשכת: 18,480

סה"כ:57,480

סעיף 37 לחוק יחד עם סעיף 33(א) ו- 30(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים).

 

 

 

(סעיף 52טו(ב) לחוק)

הוחלט להטיל עיצום כספי בסך 57,480 ₪ כולל התוספת בגין הפרה נמשכת.

 

3. פריזמה תעודות סל בע"מ

 

אי הגשת דוחות כספיים הכוללים פרטים מהותיים כנדרש.

 

סכום העיצום: 15,000

תוספת הפרה נמשכת: 78,600

סה"כ: 93,600

סעיף 36 לחוק יחד עם סעיף 39 א לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים

 

 

(חלק א' סעיף 3), סעיף 52טו(ב) לחוק.

הוחלט להטיל  עיצום כספי ע"ס 15,000 ₪, ומבלי להטיל סכום נוסף בגין הפרה נמשכת.
4. דנלי א. מ פיננסים בע"מאיחור בהגשת דוחות כספיים תקופתיים לשנת 2007 של 16 ימים.

 

סכום העיצום: 15,000

תוספת הפרה נמשכת: 9,000

סה"כ: 24,000

סעיף 36 יחד עם הוראות תקנה 7  לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)

 

 

(חלק א' סעיף 3)

 

הוחלט להטיל  עיצום כספי ע"ס 24,000 ₪, כולל התוספת בגין הפרה נמשכת. 

 

5. חברה לפיתוח מיסודו של

     מרכז הקבלנים בע"מ

   

איחור בהגשת דוחות כספיים

תקופתיים לשנת 2007  של 15 ימים.

 

סכום עיצום: 30,000

תוספת הפרה נמשכת: 16,800

סה"כ: 46,800

סעיף 36 יחד עם הוראות תקנה 7  לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)

 

 

(חלק א' סעיף 3)

הוחלט להטיל  עיצום כספי ע"ס 46,800 ₪, כולל התוספת בגין הפרה נמשכת
6. ליטו גרופ בע"מאיחור בהגשת דוחות כספיים תקופתיים לשנת 2007 של  52 ימים.

 

סכום העיצום: 15,000

תוספת הפרה נמשכת: 9,600

סה"כ: 24,600

סעיף 36 יחד עם הוראות תקנה 7  לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)

 

 

(חלק א' סעיף 3)

הוחלט להטיל  עיצום כספי ע"ס 24,600 ₪, כולל התוספת בגין הפרה נמשכת. 
7. ליטו נדל"ן בע"מאיחור בהגשת דוחות כספיים תקופתיים לשנת 2007 של  52 ימים.

 

סכום העיצום: 15,000

תוספת הפרה נמשכת: 9,600

סה"כ: 24,600

סעיף 36 יחד עם הוראות תקנה 7  לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)

 

 

(חלק א' סעיף 3)

הוחלט להטיל  עיצום כספי ע"ס 24,600 ₪, כולל התוספת בגין הפרה נמשכת. 

8. דורות נכסים והחזקות בע"מ

 

איחור בהגשת דוחות כספיים תקופתיים לשנת 2007 של 8 ימים.

 

סכום העיצום: 15,000

תוספת הפרה נמשכת: 4,200

סה"כ: 19,200

סעיף 36 יחד עם הוראות תקנה 7  לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)

 

 

(חלק א' סעיף 3)

 

הוחלט להטיל  עיצום כספי ע"ס 19,200 ₪, כולל התוספת בגין הפרה נמשכת. 
9. מטיס קפיטל בע"מאיחור בהגשת דוחות כספיים תקופתיים לשנת 2007 של 4 ימים.

 

 

סכום העיצום: 120,000

תוספת הפרה נמשכת: 14,400

סה"כ: 134,400

סעיף 36 יחד עם הוראות תקנה 7  לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)

 

(חלק א' סעיף 3)

הוחלט להטיל  עיצום כספי ע"ס 134,400 ₪, כולל התוספת בגין הפרה נמשכת.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים