כניסה

רשות ניירות ערך אישרה טיוטא לתיקון תקנות שתחייב חברות לחשוף הכללת נתוני פרופורמה בדוחות כספיים
24/09/2007
 
רשות ניירות ערך אישרה לאחרונה הצעה לתיקון תקנות ניירות ערך בנוגע לדיווח של חברות ציבוריות על נתוני פרופורמה בדוחותיהם הכספיים.
 
הסביבה העסקית, שהיא דינאמית באופייה מזמנת אירועים ונסיבות במהלך עסקיהן של חברות, המציבים אתגר לגיבוש מתכונת גילוי אינפורמטיבית, רלוונטית, מהימנה ובת השוואה לציבור המשתמשים בדוחות הכספיים. זאת, על מנת שיוכלו להבין את טיבו של האירוע, משמעותו והשלכותיו. חשיבותה של מתכונת הגילוי גוברת כאשר מדובר באירועים מהותיים לעסקי החברה, כמו רכישת אחזקות, הכנסת פעילות, יציאה מפעילות וכדומה – אירועים בהם הנתונים ההיסטוריים בלבד אינם מספקים את כל המידע הנחוץ לשם קבלת החלטות. אחד הכלים הנפוצים לצורך התמודדות עם אתגר זה  הוא השימוש בנתוני פרופורמה. 
 
נתוני פרופורמה הם נתונים, בעיקר כספיים, שהחברה מכינה על בסיס מספר הנחות לגבי עסקאות או אירועים שהתרחשו או שצפויים להתרחש. מטרת נתונים אלה היא לספק למשקיעים מידע על ההשפעה הנמשכת של אירוע או עסקה מסוימים, בכך שהם ממחישים כיצד הייתה משפיעה העסקה על הנתונים ההיסטוריים אם הייתה מתבצעת קודם לכן. בשונה מנתונים כספיים היסטוריים המופיעים בדוחות כספיים והעשויים לכלול גם הם הערכות ואומדנים, נתוני פרופורמה הם בראש ובראשונה נתונים המתייחסים למצב דברים נתון, אך לתקופות הקודמות להתרחשותו.
 
התקנות מבוססות על הנחיית גילוי שנכנסה לתוקף בפברואר 2006 ועומדת לפוג בסוף פברואר 2008. הן מגדירות את המקרים בהם תפרסם חברה מדווחת גילוי בדוחות הכספיים באמצעות הכללת נתוני פרופורמה ביחס לנתונים היסטוריים, וכן בקביעת היקף הגילוי בקשר עם הצגתם של נתונים אלה. התקנות המוצעות אינן עוסקות בנתוני פרופורמה חזויים, וכן אינן עוסקות בהנחות ששימשו בסיס לנתוני הפרופורמה או בנהלים שעל רואה החשבון המבקר לנקוט בקשר עם ביקורת נתוני הפרופורמה או סקירתם.
 
סגל הרשות סבור כי איכותם של נתוני פרופורמה נפגמת בנסיבות בהן לשם הכנתם יש להניח מספר רב של הנחות, או שטיבן של ההנחות הופך 'אגרסיבי' יותר ופחות מבוסס, או כאשר האירוע שבו עוסקים הנתונים הוא מרוחק והתרחשותו אינה ודאית. לפיכך, כוללות התקנות רשימת אירועים מצומצמת בהם נדרשת הכללת נתוני פרופורמה. סגל הרשות סבור כי גישה מצמצמת זו תמנע תופעה בלתי רצויה של נתוני פרופורמה 'יצירתיים' הנשענים על עקרונות וכללים שגויים או שאינם מקובלים.  
 
במסגרת התיקון מוצע לקבוע כי בהתקיים שני סוגי אירועים, כמפורט להלן, יינתן על ידי התאגיד מידע פרופורמה במסגרת הדוחות הכספיים של התאגיד:
 
1.  רכישה או מכירה מהותית של ניירות ערך או זכויות בחברה.
 
2.  רכישת או מכירה של פעילות מהותית (לרבות על דרך של רכישה או מכירה של נכסים והתחייבויות).
 
במסגרת התקנות המוצעות נקבעה חזקה לכאורה למתן נתוני פרופורמה, המבוססת על מבחנים כמותיים ברף מהותיות של 30%; דהיינו, רק כאשר מדובר באירוע בעל השפעה כמותית כזו מוטלת חובת פירוט נתוני פרופורמה. מבחנים אלו נועדו לצמצם את המקרים בהם יכללו נתוני פרופורמה לאותן הנסיבות בהן האירוע הוא בעל השפעה משמעותית על מצבה הכספי של החברה.
 
על פי הוראות התקנות, בהתקיים אירוע פרופורמה (דהיינו – רכישת/מכירה ניירות ערך בחברה, רכישה/מכירה של פעילות מהותית), תפרסם החברה נתוני פרופורמה הכוללים תמצית מאזן פרופורמה לסוף התקופה האחרונה המדווחת, תמצית דוח רווח והפסד פרופורמה לגבי תקופות הדיווח המוצגות במסגרת הדוחות הכספיים, וכן ביאורים נלווים הדרושים לשם הבנת המידע המוצג. כמו כן יינתן גילוי לאופן הכנתו של המידע, ההנחות ששימשו בעריכתו וההתאמות שנעשו בשלו. אם יכלול דוח כספי נתוני פרופורמה בשל אחד מאירועי הפרופורמה, תכלול החברה נתוני פרופורמה בדוחות כספיים לשלוש תקופות הדיווח העוקבות.
 
על פי ההצעה, נתוני הפרופורמה יובאו במסגרת ביאור הדוחות הכספיים, ולא יוצגו כחלק מהדוחות הראשיים של החברה או במקומם. באופן זה יובטח כי נתונים אלו ייקראו על ידי המשתמשים בדוחות הכספיים בכפוף לנתונים ההיסטוריים של החברה ולא במנותק מהם. כמו כן, הופעת הנתונים בתוך הדוחות הכספיים תאפשר לדירקטוריון להתייחס בדוח הדירקטוריון לעסקה ולהשלכותיה על החברה גם בזיקה ישירה לנתוני הפרופורמה. התייחסות לנתוני הפרופורמה במקרה זה תהיה בנוסף על ההתייחסות לנתונים ההיסטוריים ולא במקומם.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות