כניסה

רשות ניירות ערך אישרה הנחיה המחייבת לגלות בדוח הדירקטוריון פרטים על הליך אישור הדוחות הכספיים בחברות הציבוריות
18/07/2007
 
רשות ניירות ערך אישרה השבוע פרסום הנחיה המחייבת את הדירקטוריון לחשוף מידע הנוגע להליך אישור הדוחות הכספיים המתבצע בהן.
 
בהתאם להוראות חוק החברות, הסמכות לערוך ולאשר את הדוחות הכספיים של חברה ציבורית מצויה בידי דירקטוריון החברה. החשיבות היתרה לקיומו של דיון מעמיק ומקצועי בנושאים העולים מן הדוחות הכספיים עוד לפני אישור הדוחות קיבלה משנה תוקף לאחר שהתקבל תיקון 3 לחוק החברות הקובע כי על דירקטוריון החברה לקבוע מה הוא המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שיכהנו בו. כמו כן, נקבע באותו תיקון כי על דירקטור חיצוני בחברה ציבורית להיות בעל כשירות מקצועית או בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, וכי אחד מהם לפחות יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. תיקון זה הכיר בעובדה כי לשם הבנת הדוחות הכספיים ודיון מעמיק בבקרות הפנימיות של החברה, יש צורך בכשירות ומומחיות מיוחדים.
 
גילוי דעת 76 של לשכת רואי החשבון בישראל קובע כללים והנחיות בדבר אופן ההתקשרות בין רואה החשבון המבקר לבין האורגנים בתאגיד המופקדים על הפיקוח, בקרה, והכוונה של הגוף המבוקר, בקשר עם אישור הדוחות הכספיים. באותו גילוי דעת נקבע, בין השאר, כי "על המבקר לדון בנושאי ביקורת הקשורים לענייני בקרת העל העולים מביקורת שביצע לשם מתן חוות דעת על הדוחות הכספיים, עם אלה המופקדים על בקרת העל בגוף המבוקר". כמו כן, יש בו תיאור של תפקידי הגורמים המופקדים על הפיקוח, הבקרה וההכוונה של החברה בנושאים העולים מביקורת הדוחות כספיים ושלדעת רו"ח המבקר הם חשובים ורלוונטיים בקשר לתהליך הדיווח הכספי והגילוי. על פי אותו גילוי דעת, במקום בו לדעת רואה החשבון המבקר לא התקיימו ההוראות הקבועות בגילוי הדעת כאמור, עליו לפעול על פי הקבוע בחוק.
 
לפיכך, ברור כי גילוי הפעולות הננקטות על ידי האורגן המופקד על בקרת העל בחברה בקשר עם ההליך אישור הדוחות מהווה פרט חשוב למשקיע סביר ויוסיף רבות לשקיפות התנהלות החברה ולהגברת אמון הציבור באיכות הדיווח בכלל ובדיווח הכספי בפרט.
 
מסיבה זו, החליטה הרשות לחייב תאגידים לגלות במסגרת דוח הדירקטוריון הנכלל בדוח התקופתי, מי הם האורגנים בתאגיד המופקדים על בקרת העל בחברה ואילו פעולות נקטו אורגנים אלה בקשר עם אישור הדוחות כהגדרתן בגילוי הדעת. זאת, תוך פרוט זהות נושאי המשרה אשר לקחו חלק בפועל בהתקשרות מול רואה החשבון המבקר ותפקידם בחברה.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות