כניסה

פורסם הדו"ח השנתי של הרשות ל-2006: עיקריו: גידול נוסף בפעילות בשוק ההון: גיוסי הון גדולים, צמיחה במספר קרנות הנאמנות, האצת ההשתלבות עם השווקים הבינלאומיים; וייעול הפיקוח והאכיפה בעקבות רפורמת בכר
06/06/2007
 
יו"ר הרשות, משה טרי: "הנתונים המתפרסמים היום מראים ששוק ההון הישראלי עשה קפיצת דרך גדולה קדימה, הן בהיבטים הכלכליים והן באלה הרגולטוריים"
 
בשנת 2006 נמשכו מגמות הגידול במספר ובהיקף גיוסי הכסף בשוק ההון והתחזקות התחרות בין שוק ההון לשוק האשראי הבנקאי. מספר ההנפקות לציבור של ניירות ערך עמד בשנת 2006 על 178, מתוכן 69 הנפקות של חברות חדשות, ובסך הכל גייס המגזר העסקי 27,727 מיליוני ש"ח, וזאת בהשוואה ל-174 הנפקות בשנה אשתקד, מתוכן 51 הנפקות של חברות חדשות, ובסך הכל גיוס של 30,476 מיליוני ש"ח. סך גיוסי ההון באמצעות מניות, ניירות ערך המירים ואגרות חוב של חברות ישראליות בכלל עלה מ-75,316 מיליוני ש"ח בשנת 2005 ל-91,613 מיליוני ₪ בשנת 2006. כך עולה מהדוח השנתי של רשות ניירות ערך לשנת 2006, שפורסם הבוקר.
 
מספר קרנות הנאמנות הפעילות הגיע ב-2006 ל-1035 קרנות ששווי נכסיהן 111.8 מיליארד ש"ח, וזאת בהשוואה ל-918 קרנות בשנת 2005, ששווי נכסיהן עמד על 124.7 מיליארד ש"ח.
 
בשנת 2006 הוסיפה הרשות לפעול על פי התכנית האסטרטגית הרב שנתית שגובשה בידה בשלהי 2002. בהתאם לתוכנית זו, שהיא בעלת שני יעדים מרכזיים, מקדמת הרשות את פיתוח הפעילות בשוק ההון תוך התמקדות בשלושה נתיבי פעולה: עידוד כניסתם של שחקנים חדשים ואיכותיים לשוק ההון; העשרת מגוון המוצרים הפיננסיים העומדים לרשות המשקיעים; ושכלול תשתיות השוק, הן בתחום המסחר והן בתחום היסודות המשפטיים והחשבונאיים לרפורמות השונות שיוזמת הרשות. היעד הנוסף של התוכנית האסטרטגית הוא חיזוק אימון הציבור בשוק ההון. במישור זה פועלת הרשות לייעול האכיפה האזרחית, תוך מתן תשומת לב מיוחדת לפיקוח על גורמי הבקרה התאגידיים, ולהגברת האפקטיביות ומהירות התגובה של מערך המודיעין, החקירות והליווי המשפטי. כל אלה מתבצעים תוך כדי פתיחת
 
דגש מיוחד שמה הרשות ב-2006 על האצת תהליך ההשתלבות של שוק ההון בתהליכי הגלובליזציה של שוקי ההון בעולם והסרת חסמים המרכיבים על פעילות משקיעים זרים בישראל. מתוך הכרה בחשיבות ובעדיפות הגבוהה שיש ליתן לתהליכים אלה, הגבירה המחלקה הבינלאומית את פעילותה. היא הוסיפה השנה לבחון את תהליכי ההתאמה של הרגולציה המקומית בתחומי המשפט והחשבונאות למדיניות ולסטנדרטים הנקבעים בידי גופים בינלאומיים כגון הארגון הבינלאומי של רשויות ניירות ערך ((IOSCO והמוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות (IASB).
 
המהלך החשוב והמשפיע ביותר לשילוב שוק ההון הישראל בכפר הגלובאלי הוא אימוץ כללי הדיווח הבינלאומי (IFRS) בישראל, החל משנת 2008. מהלך האימוץ החל בשנת 2005 במשותף עם לשכת רואי חשבון בישראל והמוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ונמשך גם בשנת 2006.  בין היתר, פרסמה הרשות הנחיה המסדירה את המעבר המדורג לתקינה חשבונאית בינלאומית ומחייבת את החברות לדווח על היערכותן למעבר זה ועל השפעתו על הדוחות הכספיים שלהן. הרשות משקיעה כבר עתה משאבים מיוחדים וממוקדים להבטחת ביצועו והשלמתו של תהליך אימוץ התקינה הבינלאומית במועד שנקבע לכך. מהלך משלים לצעד גדול זה הוא אימוצה של שפת  הדיווח האלקטרונית XBRL – שפה שתאפשר למשקיעים ברחבי העולם לקרוא ולהבין את הנתונים הכלולים בדיווחים פיננסיים בישראל.  
 
כמו כן חותרת הרשות להרמוניזציה של דיני ניירות ערך בישראל עם הדינים הקיימים במדינות המפותחות. פעילות פיננסית בינלאומית מחייבת האחדה של דרישות רגולציה בתחומי רישוי מתווכים פיננסים, דרישות גילוי (פרסום תשקיפים ודיווח שוטף), חברות בבורסה וכדומה, ואכן זו המגמה כיום במדינות רבות. ארגונים כגון הארגון הבינלאומי של רשויות ניירות ערך IOSCO (International Organization of Securities Commissions) שהינו הפורום הבכיר ביותר לשיתוף פעולה בינלאומי בין רשויות ניירות ערך ושעליו נמנים כ-180 חברים מכ-100 מדינות בעולם, פועלים היום לקביעת מדיניות וכללים בינלאומיים אחידים המאומצים על ידי הרשויות החברות בו. 
 
בשנת 2006 השיגה הרשות כמה הישגים משמעותיים ביותר בזירה הבינלאומית. בין השאר אושרה אישור הצטרפותה של הרשות כצד להסכם הרב-צדדי של יוסקו. כמו כן, זכתה הרשות באירוח הכנס השנתי ה-34 של ארגון יוסקו בשנת 2009, כנס יוקרתי בדרגי ראשי הצמרת הפיננסית העולמית אשר נחשב כגולת הכותרת של כנסי הארגון ומשמש במה לדיונים מקיפים בסוגיות הנוגעות לשוקי ההון בעולם. הרשות שקדה והשקיעה משאבים רבים במשך מספר חודשים לצורך ההתמודדות על אירוח הכנס וזכתה כנגד כל הסיכויים בהתמודדות זו.
 
אם שנת 2005 התאפיינה בשינויים המבניים שנקבעו בה, הרי ששנת 2006 עמדה בסימן הגברת האכיפה. בשנה זו הגבירה הרשות את התמודדותה עם מטלות הפיקוח שנבעו מרפורמת בכר. עובדי רשות ערכו ביקורות שטח בתאגידים מדווחים ואף שדרגה את המאמץ בכיוון זה באמצעות הפניית חלק ממנו למיקור חוץ. ביקורות שוטפות בתדירות גבוהה נערכו גם בחברות לניהול קרנות נאמנות, בחברות נאמנות, בחברות חיתום ובחברות העוסקות בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות. בעקבות ביקורות שנערכו בבנקים בנושא ייעוץ לגבי פיקדונות מובנים הוחלט לפעול במשותף עם הבנקים לבניית מערכת אכיפה פנימית בבנק בנוגע לפעולות הקשורות בייעוץ. לידי הרשות הועברו, בהמשך לדרישתה, תוכניות עבודה מפורטות הנוגעות לאופן הבקרה והפיקוח על יועצי ההשקעות, במטרה לשפר את איכות הייעוץ והעמידה בהוראות החוק. בנוסף, התבצע במהלך השנה מעקב שוטף אחר פעילות היועצים בבנקים בנוגע לשיווק פיקדונות מובנים, שיווק ופדיונות שך קרנות נאמנות ושיווק של מכשירים פיננסיים אחרים.
 
אחד מתיקוני החקיקה המשמעותיים ביותר שנבעו מרפורמת בכר היה הטלת חובה על הרשות לבדוק את מהימנותו של כל אדם המבקש להחזיק ביותר משלושים אחוזי מאמצעי השליטה במנהל קרן. בהתאם לחקיקת בכר הוקמה ברשות ועדת רישיונות לדון בסוגיה זו, נקבע נוהל מתן היתר שליטה במנהל קרן ואישור מנהל קרן וטופלו בקשות להיתרים ואישורים שהוגשו לרשות. במהלך שנת 2006 נדונו 27 בקשות להיתר החזקת שליטה במנהל קרן ושמונה בקשות לאישור מנהל קרן.  
 
דגש מיוחד שמה הרשות ב-2006 על הגברת הפיקוח על גורמי הבקרה התאגידיים ועל חיזוק תפקודם של גורמים אלה. הרשות אימצה ופעלה ליישום מסקנות ועדת גושן, שהגדירה אמות מידה גבוהות יותר למימשל תאגידי מכפי שמגדיר כיום הדין הישראלי. יישום מסקנות הוועדה, ב-2006 ובשנים שלאחריה, יביא להעלאת רמת התפקוד של גורמי הבקרה בתאגידים ויביא להתנהלות בעלת איכות גבוהה יותר. הרשות הגבירה את אכיפתה בתחומים הנוגעים להעסקתו ולתפקודו של מבקר הפנים; לאיוש ותפקוד ועדת הביקורת; לתפקודם של דירקטורים בכלל; ובמיוחד בנושא הכנה, דיון ואישור של תוכניות לתגמול בכירים. הפיקוח על תחומים אלה ואחרים התבצע גם באמצעות פניות יזומות של הרשות לתאגידים או לגורמי הבקרה ובמידת הצורך, כאמור, גם בביקורת בתאגידים.
 
להשלמת רפורמת בכר ובהמשך לאסטרטגית השתלבות שוק ההון בשוק הפיננסי הגלובאלי, הגישה הרשות שתי הצעות חוק שנועדו להקל על הצעה לציבור בישראל של קרנות נאמנות זרות ועל פעילות בישראל של מנהלי תיקים זרים. הרשות צופה שיישום רפורמות אלה יביא לחיזוק התחרות בתחומי הייעוץ וההפצה של ניירות ערך וקרנות נאמנות ולשיפור איכות ומחיר המוצרים והשירותים המוצעים לציבור המשקיעים.
 
בשנת 2006 ביצעה הרשות 8,852 יחידות בחינה של  יחידים המבקשים לקבל  רשיון יועץ השקעות או מנהל תיקים, וזאת בהשוואה ל-5,397 יחידות בחינה בשנת 2005. החל משנת 2006, מבצעת הרשות את תהליכי הבחינות ומעניקה פטורים על סמך לימודים אקדמיים גם לעוסקים ביעוץ פנסיוני - עיסוק חדש שהוסדר אף הוא במסגרת רפורמת בכר ונתון להסדרה ופיקוח של משרד האוצר. בשנה זו, מעבר לגידול ביועצי השקעות ומנהלי תיקים טופלו למעלה מ-1300 מועמדים חדשים מתחום הייעוץ הפנסיוני.
 
בשנת 2006 חל גידול במספר תיקי החקירה שנפתחו ובשיפור ההרתעה באמצעות צמצום פרקי הזמן שבין התרחשות אירועים לבין תגובת הרשות עליהם; וכן בייעול ובקיצור נוסף של זמן החקירה של הרשות. עיקר הדגש ניתן השנה לאכיפה בתחומים אלה: עסקאות שבין התאגיד לבעל שליטה בו; פעילות תרמית בניירות ערך של תאגידים רשומים למסחר; ושימוש במידע פנים.
 
בנוסף, וכחלק מן הראיה האסטרטגית, הוגבר עוד יותר שיתוף הפעולה בין הרשות לבין יתר גופי האכיפה, בעיקר משטרת ישראל, רשות ההגבלים העסקיים ורשות המסים בישראל. שתוף הפעולה בין גורמי האכיפה הינו כלי מרכזי בבצוע מלאכת האכיפה, בעיקר בתחום המלחמה בפשיעה הכלכלית והרשות צופה כי בשנת 2007 תתחזק מגמה זו עוד יותר.
 
"הנתונים המתפרסמים היום מראים ששוק ההון הישראלי עשה קפיצת דרך גדולה קדימה, הן בהיבטים הכלכליים והן באלה הרגולטוריים", אמר יו"ר הרשות משה טרי, "ישראל סוגרת במהירות את הפערים בינה לבין השווקים הבינלאומיים, ובחלק מהמקרים היא אף מהווה מודל שאחרים לומדים ממנו. השוק הישראלי ממשיך להתפתח בקצב מהיר, ומחייב את הרשות להשתפר ולהגיב בתחכום ובמהירות לשינויים בשטח. אני מאמין כי מגמה זו תימשך ביתר שאת גם בשנה הנוכחית".
 

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות