כניסה

שר האוצר אישר השבוע את הצעת רשות ניירות ערך לרפורמה מקיפה בשוק קרנות הנאמנות להגברת התחרות, להגדלת היצע המכשירים ולהסרת חסמים בתחום
10/10/2007
 
שר האוצר: "הרפורמה החדשה תשפר את רמת התחרותיות, השקיפות והשכלול של שוק ההון הישראלי לטובת ציבור המשקיעים. הרפורמה הינה צעד חשוב נוסף בתהליך השתלבותו של המשק הישראלי בכפר הגלובלי". משה טרי: "הרפורמה יוצרת תחרות בריאה, מגוונת את מבחר המוצרים העומדים לרשות ציבור המשקיעים ומשכללת את פעילותו של הענף"
 
שר האוצר, רוני בר-און, אישר וחתם השבוע על תיקון חקיקה לרפורמה מקיפה בשוק קרנות הנאמנות. הרפורמה מיועדת להגביר את התחרות, להגדיל את היצע המכשירים הפיננסיים בתחום זה ולהסיר חסמים המקשים על הפעילות בו. זהו תיקון החקיקה הגדול ביותר שהתבצע בעשור האחרון בתחום קרנות הנאמנות. התקנות הועברו לאישור ועדת הכספים של הכנסת.
 
טיוטת התקנות שאושרה על ידי שר האוצר מסדירה הצעה של מכשירים חדשים שחשובים ביותר לשכלול השוק ולפיתוחו ולגיוון סל המוצרים הזמין למשקיעים. המדובר באגד קרנות (Fund Of Funds), שהיא קרן שמשקיעה בקרנות אחרות בארץ ובחו"ל; ובקרן כספית (Money Market Fund), שהיא קרן להשקעות קצרות טווח. לקרנות הכספיות חשיבות רבה להגברת התחרות בשוק. קרנות אלה עשויות להוות תחליף תחרותי לפיקדונות קצרי המועד הבנקאיים ולפתוח בפני חברות במשק אפיק נוסף לגיוס אשראי באמצעות תעודות חוב (ניירות ערך מסחריים לא סחירים) כמקור למימון הון חוזר. כמו כן, מסדירות התקנות החדשות גם את הצעתן של קרן ייחודית, שהיא קרן סגורה הנסחרת בבורסה שבאמצעותה יתאפשר לציבור הרחב לראשונה להשקיע בקרנות גידור; וקרן ממונפת, שהיא קרן שתוכל לקחת אשראי למימון השקעותיה ולבצע לצד פעילות מוגברת בנגזרים גם עסקאות מכר חוזר (REPO).
 
התקנות החדשות מיועדות גם להקל על פעילות קרנות הנאמנות בישראל. בין היתר יוכלו הקרנות, לאחר אישור התקנות, להשקיע בניירות הערך הנסחרים במערת הרצף המוסדית. כמו כן, תוסר ההגבלה על השקעה בחו"ל באג"ח המדורגות BBB ומעלה; יורחבו אפשרויות ההשקעה שלהן  (למשל, הרחבת האפשרות להשקיע באג"ח במונחי אחוז מהכמות הנסחרת) ותותר פעילות REPO (הן בצד המלווה והן בצד הלווה). בנוסף, גם תינתן אפשרות למימון פדיונות באשראי (מהלך שנדרש כתוצאה משינויים בהסדרי הסליקה בשוק האג"ח) ויינתנו הנחות באגרות לרשות ובתשלום עמלת הפצה.
 
התיקון גם ישדרג את רמת השקיפות של הקרנות בכל הנוגע לתיאורן בעיתונות. הקרנות הישראליות יחויבו לאחר אישור התקנות בעמידה בכללים אחידים לצורך סיווגן בפרסומים. כמו כן, יחויבו הקרנות להגדיר את "פרופיל החשיפה" שלהן. מדובר בתיאור הפעילות של הקרנות בנגזרים באופן פשוט, ידידותי ואפקטיבי. להסדרת תחום זה חשיבות מיוחדת נוכח העובדה שמרבית הציבור שואב את עיקר המידע אודות הקרנות הפעילות בתחום ממקור זה. דרגות פרופיל החשיפה של הקרנות נקבעו בהתאם לשני אפיקי ההשקעה הנפוצים ביותר בהן, דהיינו מניות (לרבות סחורות) ומטבע חוץ. מנהל הקרן יידרש להגדיר במסגרת מדיניות ההשקעות של קרן שבניהולו את שיעור החשיפה המרבי (בערך מוחלט) לכל אחד משני סוגי נכסי הבסיס (מניות ומט"ח) לפי הסרגל שלהלן:

שיעור

חשיפה

מרבי

מניותמט"ח
0%0​0​
10%1​A​
30%2​B​
50%3​C​
120%4​D​
200%5​E​
200%+6​F​
 
 
(כך לדוגמא: קרן ששיעור החשיפה שלה במניות הוא עד 40% ובמט"ח עד 20% תסווג 3B).
 
כמו כן, כוללות התקנות שינויים והתאמות על רקע ההתפתחויות הטכנולוגיות שחלו בשיטות מסחר, אינטרנט ועוד.
 
עם פרסום התקנות ציין שר האוצר כי "התקנות החדשות משקפות איזון ראוי בין הצורך להעמיד בפני ציבור המשקיעים מרחב אפשרויות מגוון ומתקדם כמקובל בעולם המוצרים הפיננסיים; לבין החובה לנקוט באמצעי הגנה ופיקוח  להפחתת חשיפתו של ציבור זה לסיכונים, תוך שיובא בפניו מידע רלוונטי, פשוט, אמין, בהיר וענייני".
 
"עשינו היום צעד חשוב נוסף לקראת השגת היעד שקבענו לעצמנו  - שוק הון משוכלל ויעיל", אמר יו"ר הרשות, משה טרי, לאחר אישור התקנות על ידי השר, "הרפורמה החדשהיוצרת תחרות בריאה, מגוונת את מבחר המוצרים העומדים לרשות ציבור המשקיעים ומשכללת את פעילותו של הענף".
 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים