כניסה

הושלמה החקיקה המאפשרת את רפורמת הקרנות: ועדת הכספים אישרה את הצעת רשות ניירות ערך לרפורמה מקיפה בשוק קרנות הנאמנות "תוגבר התחרות, יוגדל היצע המכשירים הפיננסיים ויוסרו חסמים בתחום"
16/10/2007
 
ועדת הכספים אישרה היום את הרפורמה המקיפה בשוק קרנות הנאמנות שיזמה רשות ניירות ערך. הרפורמה מיועדת להגביר את התחרות, להגדיל את היצע המכשירים הפיננסיים בתחום זה ולהסיר חסמים המקשים על הפעילות בו. זהו תיקון החקיקה הגדול ביותר שהתבצע בעשור האחרון בתחום קרנות הנאמנות. התיקונים ייכנסו לתוקף ב-31 בדצמבר.
 
טיוטת התקנות שאושרה על ידי הוועדה מסדירה הצעה של מכשירים חדשים שחשובים ביותר לשכלול השוק ולפיתוחו ולגיוון סל המוצרים הזמין למשקיעים. המדובר באגד קרנות (Fund Of Funds), שהיא קרן שמשקיעה בקרנות אחרות בארץ ובחו"ל; ובקרן כספית (Money Market Fund), שהיא קרן להשקעות קצרות טווח. לקרנות הכספיות חשיבות רבה להגברת התחרות בשוק. קרנות אלה עשויות להוות תחליף תחרותי לפיקדונות קצרי המועד הבנקאיים ולפתוח בפני חברות במשק אפיק נוסף לגיוס אשראי באמצעות תעודות חוב (ניירות ערך מסחריים לא סחירים) כמקור למימון הון חוזר. כמו כן, מסדירות התקנות החדשות גם את הצעתן של קרן ייחודית, שהיא קרן סגורה הנסחרת בבורסה שבאמצעותה יתאפשר לציבור הרחב לראשונה להשקיע בקרנות גידור; וקרן ממונפת, שהיא קרן שתוכל לקחת אשראי למימון השקעותיה ולבצע לצד פעילות מוגברת בנגזרים גם עסקאות מכר חוזר (REPO).
 
התקנות החדשות מיועדות גם להקל על פעילות קרנות הנאמנות בישראל. בין היתר יוכלו הקרנות, לאחר אישור התקנות, להשקיע בניירות הערך הנסחרים במערכת הרצף המוסדית. כמו כן, תוסר ההגבלה על השקעה בחו"ל באג"ח המדורגות BBB ומעלה; יורחבו אפשרויות ההשקעה שלהן  (למשל, הרחבת האפשרות להשקיע באג"ח במונחי אחוז מהכמות הנסחרת) ותותר פעילות REPO (הן בצד המלווה והן בצד הלווה). בנוסף, גם תינתן אפשרות למימון פדיונות באשראי (מהלך שנדרש כתוצאה משינויים בהסדרי הסליקה בשוק האג"ח) ויינתנו הנחות באגרות לרשות ובתשלום עמלת הפצה.
 
התיקון גם ישדרג את רמת השקיפות של הקרנות בכל הנוגע לתיאורן בעיתונות. הקרנות הישראליות יחויבו לאחר אישור התקנות בעמידה בכללים אחידים לצורך סיווגן בפרסומים. כמו כן, יחויבו הקרנות להגדיר את "פרופיל החשיפה" שלהן. מדובר בתיאור הפעילות של הקרנות בנגזרים באופן פשוט, ידידותי ואפקטיבי. להסדרת תחום זה חשיבות מיוחדת נוכח העובדה שמרבית הציבור שואב את עיקר המידע אודות הקרנות הפעילות בתחום ממקור זה. דרגות פרופיל החשיפה של הקרנות נקבעו בהתאם לשני אפיקי ההשקעה הנפוצים ביותר בהן, דהיינו מניות (לרבות סחורות) ומטבע חוץ. מנהל הקרן יידרש להגדיר במסגרת מדיניות ההשקעות של קרן שבניהולו את שיעור החשיפה המרבי (בערך מוחלט) לכל אחד משני סוגי נכסי הבסיס (מניות ומט"ח) לפי הסרגל שלהלן:

 

שיעור
חשיפה
מרבי
מניותמט"ח
0%00
10%1A
30%2B
50%3C
120%4D
200%5E
200%+6F

 

 
(כך לדוגמא: קרן ששיעור החשיפה שלה במניות הוא עד 40% ובמט"ח עד 20% תסווג 3B).
 
כמו כן, כוללות התקנות שינויים והתאמות על רקע ההתפתחויות הטכנולוגיות שחלו בשיטות מסחר, אינטרנט ועוד.
 
יו"ר הרשות, משה טרי, ברך על אישור הרפורמה: "מדובר ברפורמה שתשרת את ציבור המשקיעים. הרפורמה הזו כוללת שני אלמנטים שמתיישבים עם האסטרטגיה שלנו: פיתוח מוצרים חדשים והסרת חסמים שיאפשרו לקרנות לפעול בצורה יעילה יותר".

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות