כניסה

יו"ר רשות ניירות ערך, הממונה על שוק ההון והמפקח על הבנקים חתמו היום על מזכר הבנות לשיתוף פעולה ושיתוף במידע בנוגע לפיקוח על השווקים הפיננסיים בישראל
24/06/2007
 
יו"ר רשות ניירות ערך , משה טרי, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ידין ענתבי והמפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, חתמו היום על מזכר הבנות לשיתוף פעולה ושיתוף במידע בין שלושת הגופים שבראשם הם עומדים בנוגע לפיקוח על השווקים הפיננסיים בישראל. מזכר זה מעגן את שיתוף הפעולה הבלתי פורמאלי הקיים בין הגופים מזה זמן.
 
מטרת המזכר, הינה פיתוח ושכלול השווקים הפיננסיים בישראל תוך קידום פיקוח יעיל, אחיד ומתואם אשר יוביל לחיזוק יציבותם, שקיפותם והוגנותם של שווקים אלו וזאת על מנת לחזק את אמון ציבור המשקיעים בשווקים הפיננסיים בישראל.
 
החתימה על מזכר, הינה שלב נוסף בקידום ישראל ליישום סטנדרטים ו- Best Practices פיקוחים בינלאומיים מקובלים, ומקרבת בכך את שוק ההון בישראל בצעד נוסף להשתלבות במגמות הגלובליות הנהוגות.
 
רשויות הפיקוח סיכמו במסגרת המזכר על הקמת ועדה מתאמת, בה יהיו חברים שלושת המפקחים. הועדה תתכנס לפחות אחת לחודש, ותדון בין היתר, במגמות ובשינויים רלוונטיים בסקטורים המפוקחים. הוועדה תקים ועדות משנה לטיפול בנושאים מסוימים וכן תוכל לזמן גורמים נוספים לישיבותיה.
 
כמו כן, סוכם כי כל הסדרה מהותית חדשה המצויה בתחום סמכותו של אחד מהמפקחים תובא לידיעת שני המפקחים האחרים והם יביעו דעתם בדבר אותה הסדרה. הבסיס להסכמה זו הוא שלכל הסדרה ו/או חקיקה חדשה, הגם שהיא סקטוריאלית, עשויה להיות השפעה על הסקטורים המשיקים ועל היציבות והתחרותיות בשווקים הפיננסיים.
 
בנוסף, סוכם על שיתוף מלא ובזמן אמת במידע בין שלושת הגופים ועל סיוע הדדי של המפקחים בכל הקשור ביישומו של פיקוח מתואם ומשולב על השווקים הפיננסים, ובכלל זה: איסוף מידע, ניתוחו ועיבודו, פעולות אכיפה וציות וכדומה.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות