כניסה

ועדת האוזר הגישה למשה טרי המלצות מפורטות למניעה של מניפולציות במסחר
04/09/2005
 
ההמלצות העיקריות של הוועדה: הכנסת שיפורים במדדים ובשיטת המסחר, הטלת מגבלות על עסקאות עצמיות ועל עסקאות מחוץ לבורסה, הגבלת המסחר בניירות ערך דלי סחירות ומיסוד מנגנונים של אכיפה פנימית בקרב הבנקים וחברי הבורסה האחרים.
 
ועדת האוזר, שבחנה בחודשים האחרונים אפשרויות שונות למיזעור תרמיות בשוק ההון, הגישה לאחרונה את מסקנותיה ליו"ר רשות ניירות ערך, משה טרי ולמנכ"ל הבורסה, שאול ברונפלד. ההמלצות העיקריות של הוועדה מתמקדות בהכנסת שיפורים במדדים ובשיטת המסחר, בהטלת מגבלות על עסקאות עצמיות בבורסה, בהגבלת המסחר בניירות ערך דלי סחירות ובמיסוד מנגנונים של אכיפה פנימית בקרב חברי הבורסה ומנהלי ההשקעות הגדולים.
 
בשנים האחרונות ביצעה הבורסה בתל-אביב, בעידודה הפעיל של רשות ניירות ערך, פעולות רבות שנועדו לשפר את המסחר בניירות ערך בכלל, בנכסים נגזרים בפרט. בין הפעולות הללו ניתן למנות, בראש ובראשונה, את מיחשוב המסחר וביטול הזירות הפיזיות, את מגבלת הפוזיציות הפתוחות, מגבלה של 9.5% למשקלה של מניה במדד, הכללת מניות בעלות שווי גדול במדד (לרבות מניות הבנקים והמניות הדואליות), קביעת מדד ת"א- 25 הקובע לפקיעת הנגזרים במסחר רב-צדדי בפתיחה, קביעת זמן אקראי למועד המסחר בפתיחה ובנעילה ועוד.
 
למרות כל אלה, ביקש יו"ר רשות ניירות ערך, משה טרי, לבחון את הטענות לפיהן השוק חשוף עדיין לאפשרויות שונות של תרמית בניירות ערך, בעיקר סביב ימי פקיעת הנגזרים, ובניירות ערך דלי סחירות. על רקע זה, מינה טרי לפני כחמישה חודשים ועדה בראשותו של פרופ' שמואל האוזר, הכלכלן הראשי של הרשות. בוועדה חברים, מלבד האוזר, גם מנהל מחלקת איסוף ומחקר ברשות, מר אבי דנון ; המשנה לממונה על האכיפה ומנהל בקרת המסחר ברשות, רו"ח רונן מדר ; רו"ח אורלי קורן ממחלקת החקירות ברשות ; מר דרור שליט, סמנכ"ל בכיר ומנהל מחלקת המסחר והמסלקות בבורסה לניירות ערך ; מר יוני שמש, סמנכ"ל בכיר במחלקת המיחשוב והתפעול בבורסה ; ומר רובי גולדנברג, מנהל יחידת שיטות המסחר במחלקת המסחר והמסלקות בבורסה. טרי ביקש מהוועדה להמליץ על דרכים נוספות שימזערו את האפשרות לבצע תרמיות בנגזרים ובניירות ערך.
 
הדוח מוגש לאחר דיונים רבים שבמסגרתם נועצה הוועדה עם מומחים בתחום המסחר בבורסה וגופים הפועלים בשוק ההון. הוא כולל המלצות מפורטות ביחס לשוק הנגזרים בבורסה, כלל ניירות ערך, וניירות ערך דלי סחירות בפרט. המלצות אלה מתייחסות לעידוד סחירות ולמיזעור אפשרויות לתרמיות במסחר בניירות ערך אלה. 
 
ההמלצות העיקריות הן אלה:
 
1 . שיפורים במדדים ובשיטת המסחר
 
הוועדה יצאה מנקודת הנחה שלפיה מדד, שמתחשב במידת הנזילות של המניות הכלולות בו, מגדיל את חסינות המדדים מפני תרמיות במסחר במניות אלה. לפיכך, ממליצה הוועדה להגדיל בהדרגה את תקרת המשקל של מניה בודדת במדדי הבורסה מ- 9.5% ל- 15%. יישום המלצה זו מותנה בהיתר שיינתן לקרנות נאמנות ש"עוקבות" אחר מדדי הבורסה, להחזיק במניה בודדת לפחות 15% מנכסיהן, בהתאם למשקלה של המניה במדד.
 
הוועדה ממליצה לבחון את האפשרות לפיה מדדי הבורסה ישוקללו על-פי ערך השוק של המניות המוחזקות בידי הציבור (שווי "הכמות הצפה") ולא לפי ערך השוק הכולל של מניות החברה כפי שנהוג היום בבורסה בתל אביב.
 
המלצה נוספת מתייחסת לאפשרות של ביטול פקודות. כיום, במסגרת שלב טרום הפתיחה, המשקיעים במניות ת"א 25– ובתעודות סל אינם יכולים לבטל פקודות קניה או מכירה "המשתתפות" בחישוב השער התיאורטי, החל מהשעה 09:30 ועד לסיום שלב טרום הפתיחה. הוועדה ממליצה לקצר את פרק הזמן הזה ב- 10 דקות ולקרב בכך את השיטה בתל אביב לזו המקובלת בעולם.
 
הוועדה ממליצה להאריך את שעות המסחר בניירות ערך ובנגזרים עד לשעה 17:15, כדי להאריך את משך שעות המסחר החופפות בין המניות הדואליות בבורסות בארה"ב לבין הבורסה בתל-אביב. הוועדה מציעה גם להפעיל מסחר רב צדדי לקביעת שער נעילה בניירות הערך הנסחרים בבורסה על פי עקרונות דומים למסחר בשלב הפתיחה.
 
2 . מגבלות על עסקות עצמיות ועל עסקות מחוץ לבורסה
 
הוועדה ממליצה על נקיטת מספר צעדים שמטרתם למזער את האפשרות לעסקות עצמיות (פקודות קניה ומכירה מאותו בעל חשבון) וביניהם, קביעת מנגנונים שיחסמו באופן ממוחשב את האפשרות לביצוע עסקות עצמיות שיוזרמו על ידי אותו בעל חשבון בכל שלבי המסחר ובין כל חברי הבורסה.
 
 הוועדה בדקה בקשות של פעילים והגיעה למסקנה שאין להתיר ביצוע עסקות בנגזרים מחוץ לבורסה. הוועדה סבורה שיש עדיפות למסחר בבורסה על פני מסחר מחוץ לבורסה בשל שקיפות המסחר ויעילות מעבר המידע. בהתאם לכך, הוועדה סבורה שיש להגביל ככל שניתן את הפוטנציאל לביצוע תרמיות בנגזרים באמצעות עסקות מחוץ לבורסה. הוועדה מציינת שהשקיפות ב"עסקות תואמות" גבוהה מזו שבעסקות מחוץ לבורסה ומבחינה זו "עסקות תואמות" עדיפות על עסקות מחוץ לבורסה.
 
3 . ניירות ערך דלי סחירות
 
על פי מחקרים שנערכו ברשות ניירות ערך, הוועדה סבורה שבניירות ערך דלי סחירות קיים פוטנציאל לביצוע תרמיות במסחר. בשל ריבוי המניות מסוג זה, הוועדה ממליצה על קיום מסחר פעמיים ביום בשיטת המכרז, אלא אם החברות ימנו לפחות עושה שוק אחד במניותיהן, שיפעל בכל שלבי המסחר. לדעת הועדה יש להבדיל בין הטיפול במניות ברשימת השימור לבין הטיפול במניות דלות סחירות.
 
יו"ר הרשות, משה טרי, ציין כי "בשנה האחרונה היינו עדים למאמץ אכיפתי חסר תקדים של הרשות, החל מתיגבור משמעותי מאוד של מחלקת החקירות וכלה בפתיחה של חקירות רבות שעניינן מניפולציות על המסחר בבורסה ובעצירה של שתי הנפקות. נמשיך לפעול בדרך זו, משום שהטיפול במניפולציות הוא בתחום האחריות שלנו. מאחר וגם לבורסה יש בכך אינטרס, אנחנו בעניין זה מצויים בסירה אחת ונפעל עימה במשותף למיזעור התופעה הזו ככל שרק ניתן".
 
שאול ברונפלד, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך, הצביע על החשיבות הרבה של הפעולות המשולבות – הגברת האכיפה ובמקביל ביצוע המלצות ועדת האוזר. השיפורים בנוהלי המסחר בבורסה, עם כל חשיבותם, זקוקים לסיוע ממערכות האכיפה השונות – כולל הכנסת, משרד המשפטים ומערכת המשפט. בשנים האחרונות התגברו פעולות האכיפה של רשות ניירות ערך ואנשי הבורסה מסייעים לרשות בביצוע משימה חשובה זאת. עוד אמר, כי אמר כי בימים אלה דירקטוריון הבורסה כבר אישר ביצוע המלצות מרכזיות של ועדת האוזר והוא צופה כי הן תופעלנה במהלך החודשים הקרובים.
 
במהלך האירוע נפרדו המשתתפים מפרופ' האוזר, המסיים עתה פרק של 17 שנה בתפקיד הכלכלן הראשי של הרשות. היו"ר משה טרי אמר שפרופסור האוזר היה אסטרטג פעיל בעיצוב מדיניותה של רשות ניירות ערך שחרתה על דיגלה שיכלול שוק ההון, חיזוק אמון הציבור ומנגנוני הבקרה הפועלים בשוק ושילוב שוק ההון הישראלי בתהליך הגלובליזציה של שוקי ההון בעולם תוך התאמה של מערך הרגולציה לזו המקובלת בשוקי הון אלה. ברונפלד הוסיף כי "פרופ' האוזר יצר תשתית מחקרית חשובה, שעליה התבססה מדיניות רשות ניירות ערך בתחומים רבים. השילוב המוצלח של מחקר ומדיניות, שמתבצע ברשות ניירות ערך, ראוי שיהיה מודל לפעולת כל הרגולטורים במשק הישראלי".
 
לדעת האוזר, שיטת המסחר בבורסה בתל אביב היא שיטה מסחר יעילה ומן המתקדמות בעולם. "בשנים האחרונות הבורסה נקטה בשורה של צעדים חשובים שנועדו לייעל את המסחר בתחומים שונים לרבות, שיטת חישוב מדדי המניות וקביעת זמן אקראי למסחר בפתיחה", אמר, "חשבנו בוועדה להמליץ לבורסה להגביל את המסחר בניירות ערך דלי סחירות לפעמיים ביום אלא אם ימונו עושי שוק בניירות ערך על ידי החברות, כדי להגדיל נזילות ולמזער את האפשרות למניפולציות".
 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים