כניסה

ועדת הכספים אישרה את תיקוני החקיקה המעגנים בחוק את המלצות ועדת ברנע
09/06/2004
 
התיקונים מסדירים את המלצות הוועדה, ובכללם העברת מרכז הכובד של דיווחי החברות לדוחות התקופתיים, מסירת תחזיות בתשקיף ועוד
 
ועדת הכספים אישרה היום את התיקונים לחוק ניירות ערך ותקנותיו שהביא בפניה האוצר, ביוזמת רשות ניירות ערך. תיקונים אלה מתבססים בעיקרם על דוח הוועדה לבחינה מחודשת של מודל הדיווח על עסקי החברה בתשקיף ובנגזרותיו, בראשותו של פרופ' אמיר ברנע.
 
 דוח ועדת ברנע כולל, בין היתר, המלצות לשינויי חקיקה ביחס למתכונת הדיווח השוטף שבו חייבת חברה המדווחת לפי חוק ניירות ערך ולצורך השוואת רמת הדיווח והיקפו, לאלה הנדרשים לגבי תשקיף, כך שהדיווחים התקופתיים שמגישה החברה יהוו מקור מידע מרכזי על החברה ומעין עדכון שוטף לנושאים הנכללים בתשקיף. בין ההמלצות שנכללו בדוח ועדת ברנע, גם המלצה להוספת הוראות מיוחדות בחוק בנושא אחריות לנזק בשל תחזית הנכללת בתשקיף או בדיווח שוטף שהגישה, וכן בנושא אחריות לנזק בשל תחזית הנכללת בחוות דעת, בדוח, בסקירה או באישור הכלולים בתשקיף או בדיווח שוטף. עיגון המלצה זו של הוועדה בחקיקה יאפשר לכל חברה ציבורית להנפיק ניירות ערך מידי פעם, ללא צורך בהכנות מיוחדות, אלא תוך שימוש במידע שבדיווחיה השוטפים ועל דרך ההפניה.
 
הצעת התיקון לחוק מרחיבה את רשימת האחראים לנזק בשל פרט מטעה בתשקיף, כך שתכלול, פרט למי שחתם על התשקיף לפי הוראות סעיף 22 לחוק ולכל דירקטור של המנפיק, גם מי שהיה, בעת שאישר הדירקטוריון את הנוסח הסופי של התשקיף, המנהל כללי של המנפיק או בעל השליטה בו.
 
בדוח ועדת ברנע, כלולות המלצות להוספת הוראות מפורשות בחוק לעניין האחריות המוטלת על מי שמסר תחזית הנכלל בתשקיף או בדיווח של חברה. יחד עם זאת מוצע בדוח הוועדה, לכלול במפורש בחוק סייגים לאחריות כדוגמת הגנת ה-"safe harbor" הקיימת בדין בארה"ב, וזאת על מנת לעודד הכללת מידע כאמור בדיווחי התאגיד, בשל ערכו הרב עבור המשקיע, ולאפשר הגנה מתאימה למוסרי תחזיות, הערכות ואומדנים, אשר מטיבם לעתים קרובות אינם מתממשים באופן מלא.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות