כניסה

ועדת הכספים אישרה סכום השתתפות עצמית גבוה מהמותר על פי התקנות תמורת ערבות בנקאית או פיקדון
23/02/2004
 
בנוסף, הורחבו סמכויות הענישה של הרשות כלפי מבקשי רישיון ייעוץ השקעות או ניהול תיקים שייתפסו כשהם מעתיקים בבחינות הרישוי
 
ועדת הכספים של הכנסת אישרה השבוע תיקון לתקנות הייעוץ המבהיר כי גובה ההשתתפות העצמית המכסימלי בביטוח שיערוך בעל רישיון לא יעלה על חמישה אחוזים מהביטוח המזערי הקבוע בתקנות.
 
ההשתתפות העצמית בפוליסת ביטוח של יועץ השקעות יחיד לא תעלה על שלושים ושתיים אלף שקלים ; ואילו בפוליסה של חברה בעלת רישיון לייעוץ השקעות ההשתתפות העצמית לא תעלה על שישים וששה אלף שקלים. ההשתתפות העצמית של חברה לניהול תיקים תלויה בשווי הנכסים המנוהל ובהון העצמי של החברה ובכל מקרה לא תעלה על מיליון שקלים.
 
בנוסף, אישרה ועדת הכספים הצעה המאפשרת להמיר חלק מההשתתפות העצמית בערבות בנקאית או בפיקדון. הצעה זו באה כתוצאה מפניות שהתקבלו מחברות ניהול תיקים שבפוליסות שברשותן סכום ההשתתפות העצמית גבוה מהמותר על פי התקנות, אך אין להן קושי להעמיד פיקדון כספי או ערבות בנקאית. מסיבה זו, הן הציעו שתהיה אפשרות להמיר חלק מההשתתפות העצמית בערבות בנקאית או בפיקדון, כפי שקיים לעניין ביטוח של מנהל קרן נאמנות. הרשות הסכימה להצעה זו והשבוע, כאמור, אישרה ועדת הכספים את התיקון המאפשר זאת.
 
כמו כן, אישרה ועדת הכספים של הכנסת תיקון לתקנות חוק הייעוץ המרחיב את סמכויות הענישה של הרשות כלפי מי שנתפס כשהוא מעתיק במבחן לצורך קבלת רישיון יועץ השקעות או מנהל תיקים.
 
מאז כניסתן לתוקף של התקנות, ב-1997, נצבר ניסיון רב בנושא הבחינות ובין היתר גם בנושא העתקות ומרמה. על פי התקנה בנוסחה הקודם לא ניתן היה להפסיק מידית את בחינתו של מי שנתפס בהעתקה ורק לאחר הבחינה רשאית הייתה הרשות לדון ולהחליט בדבר הפסילה. כמו כן, הסמיכה התקנה את הרשות לפסול רק את בחינתו של מי שנמצא "אשם בתרמית", מושג עמום למדי. לפיכך, הציעה הרשות לתקן את התקנה כך שרשימת המקרים של פגיעה בטוהר הבחינות תורחב על ידי הוספת הגדרה של "פגיעה במשמעת". הגדרה זו כוללת, למשל, החזקת חומר כתוב שאינה מותרת. בנוסף, תהיה מעתה למפקחים בבחינה הסמכות להפסיק מיידית את בחינתו של נבחן שהפר את כללי המשמעת.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים