כניסה

סגל הרשות ידרוש מהחברות לסווג במאזנן התחייבות העלולה להיפרע בשל הפרת אמות מידה פיננסיות כהתחייבות שוטפת
02/02/2004
 
סגל רשות ניירות ערך ידרוש מהחברות הציבוריות להקפיד על יישום הכלל הבסיסי לפיו התחייבות העשויה לעמוד לפירעון לפי דרישת המלווה בשל הפרה של מגבלה או אמת מידה פיננסית, תסווג במאזן כהתחייבות שוטפת.

עמדת הסגל נוגעת לחברה המתקשרת בהסכם לקבלת הלוואה לזמן ארוך. הסכם מסוג זה קובע, בין היתר, כי על החברה לעמוד במגבלות חוזיות ובאמות מידה פיננסיות (covenants), וכי במידה ומגבלה או אמת מידה אחת או יותר תופר, הרי שההלוואה תהיה ניתנת לפירעון מיידי על-פי דרישה של המלווה.
 
עמדת סגל הרשות מסתמכת על תקנות ניירות ערך העוסקות בעריכת דוחות כספיים שנתיים. אחת התקנות קובעת כי "התחייבויות שוטפות של התאגיד יכללו התחייבויות העשויות לעמוד לפירעון בתוך שנה או בתוך תקופת המחזור התפעולי של עסקי התאגיד אם היא עולה על שנה בציון תקופה זו…". הסגל הביע את עמדתו כי "על אף שהמצבים האפשריים של הפרת מגבלות חוזיות ואמות מידה פיננסיות הם רבים ומגוונים, לאור התקנה לעיל, סגל הרשות מדגיש כי יש להקפיד על יישום הכלל הבסיסי לפיו התחייבות העשויה לעמוד לפירעון לפי דרישת המלווה, בשל הפרה של מגבלה או אמת מידה פיננסית, תסווג במאזן במסגרת ההתחייבויות השוטפות".
 
יחד עם זאת, דעת סגל הרשות היא כי אם עד לתאריך החתימה על הדוחות הכספיים המלווה נתן ארכה רשמית לתיקון ההפרה והחברה צופה כי ההפרה תתוקן בתקופת הארכה ; או שהמלווה ויתר רשמית או איבד את זכותו לדרוש את פירעון ההתחייבות במהלך שנה ויותר מתאריך המאזן - במקרים אלה יש להמשיך ולהציג את ההתחייבות במסגרת ההתחייבויות לזמן ארוך.
 
סגל הרשות חזר והדגיש כי ביחס לכל ההתחייבויות יש לתת גילוי מקיף בביאורים לדוחות הכספיים למגבלות החוזיות ולאמות המידה הפיננסיות, לרבות מידת העמידה במגבלות ובאמות מידה פיננסיות שנקבעו לגבי התחייבויות החברה וההשלכות הנובעות מכך.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים