כניסה

רשות ניירות ערך פרסמה טיוטת הנחיה בנושא דיווח על רכישת נכסים
13/09/2004
 
היקף הגילוי הנדרש ייגזר מהשלב בו מצויה העסקה, מסוג הנכס הנרכש וממידת המהותיות של הרכישה לעסקי החברה. בין השאר,יהיה על החברות לפרט בשלבים השונים, את אופי הנכס, זהות המוכר, אומדן ההשקעה בנכס, צורת התמורה ומימונה, תנאים מתלים ועניין של בעלי עניין בחברה בעסקה
 
רשות ניירות ערך פירסמה לאחרונה טיוטת הנחיה המסדירה את הדיווח על רכישת נכסים. הנחית הרשות פורסמה באתר האינטרנט שלה (www.isa.gov.il), במטרה לקבל תגובות והערות מהציבור.
 
ההנחיה נועדה להבהיר מהו היקף הגילוי הנדרש, לדעת הרשות, בדוח מיידי ביחס לרכישת נכס או מספר נכסים על ידי חברה ציבורית, החל מהשלב בו מתנהל משא ומתן לקראת ביצוע הרכישה. "רכישה", לענין זה, מוגדרת ככל מצב של קבלת שליטה (ולו גם עקיפה) על הנכס: קנייה, עסקת חליפין, מיזוג או כל דרך אחרת.
 
היקף הגילוי הנדרש נגזר מהשלב בו מצויה העסקה (שלב המו"מ, שלב החתימה על ההסכם, שלב ה- CLOSING וכו'), מסוג הנכס הנרכש וממידת המהותיות של הרכישה לעסקי החברה. ככל שהעסקה נמצאת בשלב מתקדם יותר (כאשר מטבע הדברים יש בידי החברה מידע רב יותר בקשר אליה) וככל שהרכישה מהותית יותר לעסקי החברה, כך יידרש גילוי נרחב ומקיף יותר בקשר עם הרכישה.
 
טיוטת ההנחיה קובעת כי בשלב המשא ומתן כאשר יש חובה לדווח על קיומו של משא ומתן לרכישה של נכס, יש להגיש דוח מיידי שיכלול תיאור כללי של הנכס ואומדן של ההשקעה הנדרשת. כמו כן יש לפרט את לוחות זמנים משוערים להשלמת המשא ומתן. אם במהלך המשא ומתן לקראת חתימה על הסכם מחייב, חתמו הצדדים על מזכר הבנות כללי או מסמך בעל אופי דומה, כגון זכרון דברים או הסכם עקרונות, יש להגיש דוח מיידי ולפרט בו את עיקרי המסמך שנחתם.
 
בשלב החתימה על ההסכם יש לתת גילוי מלא ביחס לרכישה, בכפוף למידת המהותיות של הרכישה עבור החברה הרוכשת, לתאריך הרכישה ; לאופן הרכישה (קניה, עסקת חליפין, מיזוג, איחוד נכסים, רכישה על ידי חכירה וכיו"ב); תיאור תמציתי של הנכס הנרכש ; התמורה עבור הנכס, האופן שבו נקבעה ומועדי התשלום; לאופן מימון הרכישה: הבחנה בין מקורות עצמיים למקורות חיצוניים. לגבי הלוואה מגורם זר, יינתנו פרטים לגבי ההלוואה, לרבות תקופת ההלוואה, מועדי פרעון, ריביות, בטחונות, עמידה ביחסים פיננסיים או במגבלות אחרות ; זהות המוכר ופרטים ביחס לכל קשר מהותי שקיים בינו ובין התאגיד המדווח ; להיטלים ו/או חיובי מס הנובעים מהרכישה ; לחוקים ותקנות החלים על בעלים של הנכס, והמגבילים את יכולת השימוש בו (כגון דיני הגבלים עסקיים, הוראות הפיקוח על הבנקים וכדומה) לתוכניות החברה לגבי הנכס הנרכש וייעודו (אם הנכס הנרכש הנו מפעל, ציוד או נכס מוחשי אחר, יש לציין את האופן שבו שימש הנכס את המוכר והאם התאגיד הרוכש מתכוון לעשות שימוש בנכס באופן דומה, או שמא יש בכוונתו לייעד את הנכס לשימוש אחר תוך ציון אותו יעוד); תנאים מתלים לביצוע ההסכם ; ועניין אישי של בעלי עניין בחברה בעסקת הרכישה.
 
לגבי שלב ה- closing מציעה הרשות שכאשר מועד ביצוע ההסכם נקבע למועד מאוחר ממועד החתימה ו/או במקום בו הותנה ביצוע ההסכם בקיומם של תנאים מתלים, יוגש דוח מיידי בדבר קיומם או קיומם של התנאים הללו.
 
כמו כן, צירפה הרשות לטיוטת ההנחיה נספח המתאר את הפרטים שיש למסור בשלבי העיסקה השונים לפי סוגי הנכס: נדל"ן, ניירות ערך, ייצור או נכס לא מוחשי.
 
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים