כניסה

רשות ניירות ערך הורתה לבנקים לדווח על אירועים הנוגעים לסכסוכי עבודה
21/04/2004
 
סגל רשות ניירות ערך הודיע בשבוע שעבר לבנקים כי הוא רואה אירועים הנוגעים לסכסוכי עבודה, עיצומים, או השבתות כאירועים שיש לדווח עליהם לציבור המשקיעים.
 
במכתב ששיגר סגל הרשות לבנקים נאמר כי במסגרת המעקב השוטף שהוא מנהל אחר אירועים הקשורים בתאגידים מדווחים הוא נתקל לאחרונה במידע תקשורתי ואחר אודות סכסוכי עבודה, עיצומים והשבתות בתאגידים בנקאיים. לדעת סגל הרשות, נושאים אלה חייבים בדיווח בהתאם לתקנות ניירות ערך, הקובעות כי "בדוח יובאו פרטים בדבר כל אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים בשל טיבם, היקפם או תוצאתם האפשרית ואשר יש להם או עשויה להיות להם השפעה מהותית על התאגיד, וכן בדבר כל אירוע או עניין שיש בהם כדי להשפיע באופן משמעותי על מחיר ניירות הערך של התאגיד".
 
סגל הרשות הבהיר, איפוא, כי כעיקרון הוא רואה באירועים הנוגעים לסכסוכי עבודה, עיצומים, או השבתות, אירועים החורגים מעסקי התאגיד הרגילים, ולפיכך רואה לנכון להסב את תשומת הלב הבנקים כי עליהם לדווח על אירועים הנוגעים לסכסוכי עבודה בהתאם להוראות הדין.
 
במכתב שב הסגל והדגיש את "החשיבות הרבה שהוא מייחס לנושא הדוחות המיידיים ככלי ראשון במעלה להספקת מידע זמין, מדויק ומהיר אודות אירועים ועניינים, אשר המידע ביחס אליהם חיוני למשקיע לצורך קבלת החלטות השקעה רציונליות".

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים