כניסה

רשות ניירות ערך הורתה לבנקים ולחברות ניהול התיקים להתייחס למוצרים המובנים כאילו חל עליהם חוק הייעוץ
14/03/2004
 
רשות ניירות ערך שיגרה השבוע לבנקים ולחברות ניהול התיקים חוזר בו היא מנחה אותם לנהוג במוצרים מובנים ("סטרקצ'רים") כאילו חל עליהם חוק הייעוץ. המהלך התבצע בתיאום עם המפקח על הבנקים, יואב להמן.
 
הרשות בוחנת בימים אלה את הנושא של מה שמוכר בשם "מוצרים מובנים", ובעיקר את שאלת השלכות חוק הייעוץ על הצעת מוצרים אלה לציבור. מוצרים מובנים מייצגים סלי השקעות שהתשואה עליהם תלויה במדד, בריבית, בשערי חליפין או בנכס אחר. השקעה במוצרים מובנים מגלמת לא אחת סיכונים הכרוכים בהשקעה בהם, סיכונים העשויים שלא להיות ברורים די הצורך ללקוח, בעיקר בשל העובדה שמרכיבי המוצר המובנה אינם נראים מ"חזות" המוצר.
 
בחוזר , שעליו חתומה מנהלת מחלקת הפיקוח על יועצי השקעות ומנהלי תיקים ברשות, איטה שוחט, נאמר כי לדעת הרשות ולאור מאפיינים אלה "על מוצרים מובנים להיכנס מפורשות לגדר המכשירים הכלולים בחוק הייעוץ והיא פועלת לשם כך. עם זאת מבקשת הרשות להדגיש כי גם ללא הגדרה ישירה כזו יש לחוק הייעוץ השלכה על הטיפול במוצרים אלה מול הלקוח".
 
"המבחן לתחולת חוק הייעוץ על פעולה מול לקוח אינו מוכרע על פי עצם המוצר הפיננסי שהוצע לו או שנרכש על ידו בפועל כי אם על פי התהליך שהוביל לכך, ולבד ממקרה בו הלקוח מבקש ספציפית וחד משמעית, מראש ומיזמתו הבלעדית, אך ורק לרכוש מוצר מובנה ולא לבחון כלל אפשרות של רכישת מוצר אחר, יחול על התהליך חוק הייעוץ", נאמר בחוזר , "הטעם לכך הוא שבכל מקרה שאינו כמקרה האמור מתקיים בהכרח, אם במפורש ואם מכללא, תהליך של בחינת מוצרים אחרים - אם ביזמת הבנק ואם ביזמת הלקוח - ודחייתם מפני ההשקעה במוצר המובנה, ותהליך זה הנו ייעוץ לכל דבר ועניין וככזה הוא נתון לתחולת חוק הייעוץ, על כל הנובע ומתחייב מכך".
 
בסיום החוזר נאמר כי "...ועד להשלמת ההליכים לתקון חוק הייעוץ כנזכר לעיל אנו סבורים כי לאור מהותם של המוצרים המובנים והסיכונים הכרוכים בהם מחייבת טובת הלקוח לנהוג בהצעת מוצרים אלה, כאילו כבר באו בגדר המכשירים שחוק הייעוץ חל עליהם, על כל הנובע מכך, למעט סעיף 16 לחוק הייעוץ, ככל שאינו רלוונטי בעסקה נתונה".

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים