כניסה

רשות ניירות ערך אישרה הקמת מערכת למסחר למשקיעים מוסדיים בלבד, בהתאם להמלצות ועדת בכר
25/04/2004
 
רשות ניירות ערך אישרה לאחרונה את הצעת הבורסה לניירות ערך להקים מערכת מסחר שתשמש משקיעים מוסדיים בלבד. משקיעים אלה יוכלו לסחור ביניהם רק באגרות חוב שאינן רשומות למסחר, אינן ניתנות להמרה במניות ואינן מוחזקות על ידי הציבור הרחב. הנתונים על המסחר בין המוסדיים יפורסמו בזמן אמת ויתרמו לשקיפות בשוק ההון ולשכלולו.
 
ועדה בכר, שבחנה דרישות הגילוי בתשקיף הצעה של ניירות ערך מסחריים או אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, הגישה את הדו"ח שלה ליו"ר הרשות, משה טרי, ולממונה על שוק ההון, אייל בן שלוש, באוגוסט אשתקד. הוועדה סברה כי קיום מערכת למסחר למשקיעים מוסדיים, ביחד עם החובה לשערך שווי ניירות ערך לא סחירים המוחזקים בידי קופות גמל בהתאם למחירי שוק, צפויים לתרום תרומה של ממש לשכלול שוק ההון. לשם כך, המליצה הועדה כי הבורסה תקים מערכת כזו, בדומה למערכות מסחר הקיימות כיום בארה"ב, בהן מתקיים מסחר בניירות ערך שהונפקו בהנפקות פרטיות למשקיעים מוסדיים ושאינם רשומים למסחר הפתוח לציבור הרחב.
 
למעשה, כבר כיום הצעת ניירות ערך למשקיעים מוסדיים אינה מחייבת תשקיף ובפועל נערך מסחר טלפוני בין המשקיעים המוסדיים לבין עצמם בניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה. יתר על כן, כאשר החברה המנפיקה רושמת את ניירות הערך האמורים במסלקת הבורסה, סליקת המסחר של הגופים המוסדיים בניירות ערך אלו מתבצעת במסלקת הבורסה.
 
הכוונה היא ליצור מערכת עצמאית ונפרדת של מסחר בניירות ערך, ייחודית למשקיעים מוסדיים, המתנהלת במסלול שאין זיקה בינו לבין מערכת המסחר הרגילה המשמשת את כלל הציבור, למעט שימוש משותף בתשתית התקשורת והמחשבים של הבורסה. במערכת כזו לא תהיינה חובות פרסום תשקיף בעת רישום ניירות ערך למסחר, דיווח שוטף, תשלום אגרות לרשות ולמעשה לא יהיה פיקוח של הרשות על הדיווח של החברות. עם זאת, יש פקוח של הרשות על המסחר בניירות הערך שיכללו במערכת ועל ניהולה התקין וההוגן של הבורסה. כמובן שעל הגופים המוסדיים שניירות הערך שברשותם ייסחרו במערכת תוטל אחריות מכוח ההסדרים החלים עליהם לבצע את בדיקת הנאותות המתחייבת מהחלטות ההשקעה שלהם.

הנגישות למתן פקודות במערכת תוגבל למשקיעים מוסדיים, כהגדרתם בתוספת הראשונה לחוק ולמעט, בשלב הראשון, קרנות נאמנות. ניירות ערך הנסחרים במערכת יירשמו במסלקת הבורסה שתספק בעבורם שרותי סליקה. רישום ניירות ערך למסחר במערכת זו והמסחר בניירות ערך אלו לא יחייבו, בשל כך בלבד, פרסום תשקיף או דיווח שוטף לרשות. הפקודות תוגשנה למערכת המסחר למוסדיים באמצעות חברי הבורסה. הציטוטים והכמויות יהיו שקופים לכלל הציבור, מכוח הוראות המסחר הכלליות שיחולו על המערכת. כללי המסחר במערכת המסחר למוסדיים יהיו זהים ככל הניתן לכללי המסחר בתעודות התחייבות הרשומות למסחר הפתוח לציבור הרחב.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים