כניסה

רשות ניירות ערך אישרה הנחיה המחייבת את החברות הציבוריות לדווח על פעילות מבקר הפנים
27/10/2004
 
רשות ניירות ערך אישרה לאחרונה הנחיה שבה נדרשות החברות הציבוריות לדווח על פעילות מבקר הפנים שלהן. במאי השנה פורסמה טיוטת המסמך להערות הציבור באתר האינטרנט של הרשות, ולאחר שנלקחו הערות אלה בחשבון אושר נוסח ההנחיה על ידי מליאת הרשות.
 
כחלק מהקו שאותו מוביל יו"ר הרשות, משה טרי, הוחלט לבחון מחדש את פעילותם של גורמי הבקרה (Gatekeepers) בישראל ולערוך שינויים במתכונת הדיווח על גורמים אלה. זאת, בעקבות פרשיות ההונאה וניהול הרווחים שהתרחשו בארה"ב והשפעתן על שוק ההון האמריקאי ושווקי הון נוספים בעולם.
 
חוק החברות מחייב מינוי מבקר פנימי בחברה ציבורית. תפקידו הוא לבדוק, בין היתר, את תקינותן של פעולות החברה מבחינת השמירה על החוק ונוהל עסקים תקין. חוק החברות אינו מפרט, עם זאת, מהו היקף הבדיקה הנדרש מן המבקר הפנימי, ואף אינו קובע חובות ספציפיות כלשהן החלות עליו, למעט הגשת הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית והגשת דין וחשבון בדבר ממצאי המבקר הפנימי.
 
תפקידו של מבקר הפנים לסייע לאורגנים בחברה (דירקטוריון, מנכ"ל, ועדת ביקורת), והוא אינו חייב בחובת דיווח למשקיעים. מובן, עם זאת, כי גילוי היקף פעילותו של המבקר הפנימי והליך הטיפול בממצאיו ייתן בידי ציבור המשקיעים מידע רב ערך אודות מערכי הבקרה הנהוגים בחברה, וכתוצר לוואי צפוי גילוי כאמור לתמרץ הן את החברה והן את המבקר הפנימי עצמו לפעול ביתר שאת בתחום ביקורת הפנים.
 
חובות הדיווח הקיימות כיום לגבי ביקורת הפנים בתאגידים מדווחים הינן מצומצמות. המבקר הפנימי מוגדר בתקנות ניירות ערך כ"נושא משרה בכירה", ומכאן שהחברה נדרשת לפרט בדוח התקופתי את שמו של מבקר הפנים, גילו, תאריך תחילת כהונתו, תפקידו בחברה, קירבתו המשפחתית לנושא משרה בכירה אחר או בעל עניין בחברה, והשכלתו וניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות. במידה והמבקר הפנימי נמנה על אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בתאגיד, יש לפרט גם תשלומים ששילמה לו החברה.
 
רשות ניירות ערך סבורה כי חובות הגילוי הקיימות אינן מספקות, וכי יש מקום לחייב את החברות המדווחות לפרט מהי מסגרת פעילותו של המבקר הפנימי, על מנת לתת תמונה מלאה יותר למשקיעים באשר לאופן התנהלות החברה ואמצעי הבקרה שלה.
 
הנחיית הרשות קובעת כי בדוח הדירקטוריון יובאו הפרטים הבאים על המבקר ופעולותיו:
 • שם המבקר הפנימי, תאריך תחילת כהונתו, והכישורים המכשירים אותו לביצוע
   התפקיד ; בחברה שאינה מחויבת למנות מבקר פנימי – יצויינו הפרטים האמורים
   בהנחיה אם מכהן בה מבקר פנימי, ואם לא מכהן בה מבקר פנימי – יצוינו הסיבות
   לכך ; אם נפסקה כהונתו של מבקר פנימי בתקופת הדיווח – יפורטו מועד הפסקת
   הכהונה ונסיבותיה ;
 • האם המבקר הפנימי הוא עובד החברה או אדם המעניק שירותי ביקורת פנים מטעם
   גורם חיצוני לחברה;
 • היקף העסקת המבקר הפנימי וצוות העובדים הכפופים לו ;
 • השיקולים בקביעתה של תכנית הביקורת, השוטפת והרב שנתית, בחברה ;
 • באיזה אופן מתייחסת תכנית הביקורת לחברות המהוות החזקות מהותיות של
   החברה;
 • התקנים המקצועיים על פיהם עורך המבקר הפנימי את הביקורת ;
 • זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי ;
 • המועדים בהם הוגש דין וחשבון על ממצאי המבקר הפנימי ליושב ראש הדירקטוריון,
   למנהל הכללי וליושב ראש ועדת הביקורת, המועדים בהם התקיים דיון בדירקטוריון
   בממצאי המבקר הפנימי, ואם לא התקיים - מדוע;
 
 • האם היקף, אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי, הינם סבירים
   בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה, והאם
   ניתנה למבקר הפנימי גישה חופשית, ובכלל זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית
   למערכות המידע של החברה, לרבות לנתונים כספיים. במידה והיקף, אופי ורציפות
   הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי אינם סבירים כאמור, או לא ניתנה
   למבקר הפנימי גישה חופשית כאמור  – יינתנו הסברי הדירקטוריון לכך.
 
תוקף ההנחיה יהיה לתקופה של שנה אחת מיום 1.1.05, ולפיכך תיושם גם בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לשנת 2004.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים