כניסה

ניסוי ברשות ניירות ערך: בדיקת תשקיפים בהתכתבות
13/06/2004
 
רקע: רשות ניירות ערך החלה לאחרונה בבדיקה של תשקיפים בהתכתבות, במקום באמצעות קיום פגישות בין נציגי הרשות לנציגי החברות. הבדיקה מתבצעת, בשלב זה, כניסוי בלבד, ובקנה מידה מצומצם. תוצאות הניסוי ומסקנותיו יפורסמו בעתיד.
 
כאמור, הנוהג המקובל כיום הוא לבצע את תהליך בדיקת התשקיף באמצעות פגישות פרונטליות בין צוות הרשות המטפל בתשקיף לבין החברה המנפיקה, עורכי דינה, רואה החשבון שלה, יועציה והחתמים. בארה"ב פועלת רשות ניירות ערך בדרך אחרת: בדיקת התשקיפים מבוצעת בהתכתבות בלבד, ובדרך כלל, ללא פגישות פרונטליות עם סגל הרשות. לעתים, לקראת סוף התהליך מתבצעות שיחות טלפוניות בין סגל הרשות לבין החברה ויועציה.
 
צעד זה הוא חלק מפעילות נרחבת שמבצעת הרשות שמטרתה להקל על החברות ולייעל את הליכי קבלת ההיתר של הרשות לפרסום תשקיף. בנוסף, נערכת הרשות לבדיקת הדיווחים לקראת יישום המלצות ועדת ברנע לגבי הגילוי בתשקיפים ובדיווחים השוטפים.
 
בנוהל שגובש אצל סגל הרשות נקבע כי במסגרת ה"פיילוט" המתקיים בימים אלה יפנה סגל הרשות לחברה בכתב. לאחר קבלת תשובות החברה, ישקול סגל הרשות - על פי רמת התשובות, היקפן ומורכבות הנושאים – אם יש צורך בישיבה פרונטלית. מהות הבדיקה היקפה ועומקה יהא כפי שהיה עד כה לגבי התשקיפים בבדיקה מלאה. לוחות הזמנים להוצאת המכתב ולוחות הזמנים שתקצוב הרשות, אם תקצוב, לחברה, יהיו תלויים באופן בו יתנהל הניסוי בסוג התשקיף ומורכבותו וכן כמובן בניסיון שיצטבר.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים