כניסה

משה טרי וטלי ירון-אלדר מינו ועדה לבחינת היבטים הנוגעים להנפקת אגרות חוב מגובות בנכסים
01/02/2004
 
מדובר במכשיר איגוח המשמש בידי התאגידים תחליף למימון חיצוני באמצעות המערכת הבנקאית ובחלק מן המקרים מוצאים נכסי האיגוח אל מחוץ למאזני החברה
 
יו"ר רשות ניירות ערך, משה טרי, ונציבת מס הכנסה, עו"ד טלי ירון-אלדר, מינו לאחרונה ועדה משותפת לבחינת ההיבטים הנוגעים להנפקת אגרות חוב מגובות בנכסים.
 
בשנים האחרונות גדל מספרם של גורמים במשק הישראלי המבקשים להנפיק אגרות חוב המגובות בנכסים שונים, כמו משכנתאות, תיקי לקוחות, תיקי ליסינג, נכסים של רשויות מקומיות, נכסים פיננסים בשוק ההון ועוד.
 
מכשיר איגוח זה משמש בידי התאגידים תחליף למימון חיצוני באמצעות המערכת הבנקאית ובחלק מן  המקרים מוצאים נכסי האיגוח אל מחוץ למאזני החברה. הנפקת אגרות חוב אלה מעוררת שאלות משפטיות, חשבונאיות ומיסוייות כבדות משקל שיש מקום להסדירן במטרה לאפשר את ביצוע הנפקות האג"ח, בעיקר את אלה הנרשמות למסחר בבורסה.
 

לשם כך, מינו טרי וירון-אלדר ועדה שתפקידה להמליץ על דרכי פעולה שיאפשרו ביצוע הנפקות אגרות חוב אלו. בראש הוועדה עומדים עו"ד לייזה חיימוביץ, יועצת בכירה ליו"ר רשות ני"ע ועו"ד (רו"ח) משה אשר, יועץ מקצועי לנציבת מס הכנסה.
 
חברי הוועדה הנוספים הם ד"ר אייל סולגניק, מנהל מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך ; עו"ד אמיר וסרמן, מהמחלקה המשפטית ברשות ניירות ערך ; עו"ד רונית ששתיאל, מנהלת מחלקת שוק ההון בלשכה המשפטית בנציבות מס הכנסה ; רו"ח יובל כהן, מנהל מחלקת שוק ההון בנציבות מס הכנסה ; רו"ח מוטי שפיגל, סגן המפקח על הבנקים בבנק ישראל ; רו"ח דב ספיר, יו"ר המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ; נסים כהן, מנהל מחלקה בכיר קופות גמל באגף שוק ההון במשרד האוצר ; אבי גבאי, סגן החשב הכללי במשרד האוצר ; עו"ד טארק בשיר, עוזר בכיר למשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי-פיסקאלי) במשרד המשפטים ; רונית הראל, סמנכ"ל בכיר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ; חני שטרית, מנהלת היחידה להנפקות בבורסה לניירות ערך בת"א ; ומיכל אוחנה, כלכלנית ביחידת שוק ההון בבנק ישראל.
 
הוועדה תגיש את המלצותיה במהלך חודש מרס.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים