כניסה

רשות ניירות ערך ומשרד הבריאות הקימו ועדה לבדיקת הנפקת אגרות חוב בידי קופות חולים
12/01/2004
 
יו"ר הרשות, משה טרי, וסמנכ"ל לענייני קופות חולים במשרד הבריאות, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, מינו את הוועדה. המנדט שניתן לה: להציע מודל להנפקת אגרות חוב המגובות בנכסים המניבים תזרים מזומנים משירותי בריאות
 
יו"ר רשות ניירות ערך, משה טרי, וסמנכ"ל לענייני קופות חולים במשרד הבריאות, עו"ד (רו"ח) מיכל עבאדי-בויאנג'ו, הודיעו היום על הקמת ועדה משותפת לבחינת ההיבטים של הנפקת אגרות חוב בידי קופות חולים. בוועדה חברים, בין השאר נציגים של ארבע קופות החולים, והיא תציע מודל להנפקת אגרות חוב המגובות בנכסים המניבים תזרים מזומנים משירותי בריאות.
 
קופות החולים פועלות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ומכוח חוק זה מעבירה להן המדינה, מדי שנה, 22 מיליארד שקלים. בשנה הבאה יתחילו הקופות ליישם את המלצות הוועדה להסדרת הדיווח הפיננסי של קופות החולים ולפרסם דוחות כספיים מלאים בהתאם לתקן חשבונאות מספר 18 של המוסד לתקינה בחשבונאות. שינויים אלה במשטר הדיווח של הקופות יתרמו להגברת השקיפות והאמינות של הדיווח הכספי שלהן וישקפו את מצב עסקיהן ברמת איכות גבוהה ועדכנית יותר.
 
"נוכח מעבר קופות החולים לדיווח כספי המבטיח יצירת סביבה של שקיפות, בשלה העת לבחון מקורות מימון חלופיים לקופות החולים", נאמר בכתב המינוי שעליו חתמו טרי ועבאדי-בויאנג'ו היום, "לפיכך, הנכם מתבקשים להציע לנו מודל להנפקת אגרות חוב המגובות בנכסים המניבים תזרים מזומנים משרותי בריאות. מודל זה יכלול, בין היתר, התייחסות להיבטי חוק ביטוח בריאות, המבנה המשפטי המתאים ליישום המודל ולדרישות הגילוי הנאות לפי חוק ניירות ערך. כן הנכם מתבקשים להמליץ לנו על התיקונים הנדרשים בחקיקה לצורך ביצוע מודל זה".
 
יש לציין כי לא מדובר בהנפקת אגרות חוב על ידי הקופות עצמן אלא על ידי חברות בנות שיוקמו למטרה מיוחדת זו ופעילותן הבלעדית תהיה החזקה בנכס שיניב את תזרימי המזומנים המיועדים להחזר התשלומים לבעלי האג"ח. הוועדה תבחן אלו שירותים או פרוייקטים בתחום הבריאות ראויים לביצוע באמצעות חברת-בת ייעודית של קופות החולים שתנפיק אגרות חוב לציבור.
 
יו"ר הוועדה הוא עו"ד (רו"ח) דורון לוי. החברים בה הם רו"ח צחי חבושה, אחראי פיקוח ובקרה על קופות חולים במשרד הבריאות ; עו"ד נתן סמוך מהלשכה המשפטית במשרד הבריאות ; עו"ד לייזה חיימוביץ', יועצת בכירה ליו"ר רשות ניירות ערך ; עו"ד איריס ציבולסקי-חביליו, סגנית מנהל מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך ; עו"ד (רו"ח) ערן סער מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך ;; רו"ח צביקה חלמיש, סגן בכיר לחשב הכללי במשרד האוצר; רביב סובל, רכז הבריאות באגף התקציבים במשרד האוצר ; זאב וורמברנד, מנכ"ל שירותי בריאות כללית ; פרופ' יהושע שמר, מנכ"ל מכבי שרותי בריאות ; עו"ד עוזי סלנט, מנכ"ל קופת חולים מאוחדת ; ומיכאל צולר, יו"ר קופת חולים לאומית.
 
טרי ועבאדי-בויאנג'ו ביקשו מהוועדה להגיש את המלצותיה עד 30 באפריל.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים