כניסה

רשות ניירות ערך יוזמת תקנות שתקבענה חובות דיווח של נאמנים לאג"ח
28/01/2004
 
נאמן יפרסם דוח שנתי עד שלושים יום לאחר פרסום הדוח התקופתי של החברה המנפיקה ; יפרט את הפעולות שנקט להבטחת הפרעון ויעריך אם החברה עלולה שלא לעמוד באילו מהתחייבויותיה למחזיקי האג"ח.
 
רשות ניירות ערך אישרה לאחרונה הצעה לתקנות לפי חוק ניירות ערך  שתקבענה חובות דיווח של נאמן לאגרות חוב ותרחיבנה את חובות הדיווח של חברות ביחס לאגרות חוב לציבור שהנפיקו.
 
תיקון מס' 9 לחוק ניירות ערך עוסק, בין היתר, בחובת מינוי נאמן בעת הנפקת תעודות התחייבות לציבור על פי תשקיף, בתנאי כשירות הנאמן, בחובותיו וסמכויותיו, באופן סיום כהונתו וכן בתוכנו של שטר הנאמנות. חובותיו של הנאמן קבועות בחוק, בהסכם הנאמנות ובשטר הנאמנות שעל פיו התמנה. בהתאם לכך ועל פי דיני הנאמנות הכלליים, עליו לפעול במיומנות ובמקצועיות באמונה ובשקידה, כפי שהיה נוהג אדם סביר בנסיבות העניין לטובת מחזיקי האג"ח. עליו לנהוג בתום לב ולנקוט בכל הפעולות הדרושות לשם שמירה על עניינם של מחזיקי האג"ח.
 
לאחרונה התרבו המקרים בהם הודיעו חברות שהציעו אגרות חוב שלהם לציבור, כי נקלעו למצוקה פיננסית המונעת מהם לעמוד בתנאי הפרעון של האג"ח שהנפיקו. פעמים רבות דיווחה החברה לציבור בעלי האג"ח אודות קשיי הפרעון הצפויים של החברה ואי יכולתה לעמוד בתנאי הפרעון של האג"ח, מאוחר מדי. ברוב המקרים לא נשמע קולו של הנאמן למחזיקי האג"ח אלא רק לאחר שהחברה כבר לא עמדה בתנאי האג"ח והפרה תנאים אלה, באופן שעורר שאלות קשות באשר לתפקודו של הנאמן ולפעולותיו בכל התקופה שקדמה לכך.
 
במסגרת ההתמודדות עם התופעה החליטה הרשות להרחיב את חובות הדיווח של חברה שהנפיקה אגרות חוב לציבור ושל הנאמן לאגרות החוב, שחוק ניירות ערך קובע כי במסגרת חובותיו עליו להעמיד לעיון מחזיקי האג"ח את הדוח השנתי על ענייני הנאמנות.
 
הצעת התקנות שאישרה הרשות קובעת כי על נאמן לפרסם לציבור מחזיקי האג"ח דוח שנתי עד שלושים יום לאחר פרסום הדוח התקופתי של החברה המנפיקה. במסגרת הדוח על הנאמן לפרט את הפעולות המהותיות שנקט במסגרת מילוי תפקידו, כולל פעולות שנקט להבטחת תוקפם של שעבודים או ערבויות שניתנו להבטחת זכויות בעלי האג"ח ; להבהיר מדוע החלפה או שחרור של שעבוד, ערבות או התחייבות אחרת לא פגעו בזכויותיהם של מחזיקי האג"ח ; וכן לפרט את הערכתו האם החברה עשויה שלא לעמוד באילו מהתחייבויותיה למחזיקי האג"ח.
 
בנוסף, מציעה הרשות לתקן את תקנות ניירות ערך באופן הקובע שורה של פרטים אותם נדרשת החברה שהנפיקה את אגרות החוב שבידי הציבור לפרט במסגרת הדוח התקופתי או במסגרת דיווחים מיידיים. במסגרת הדוח התקופתי על החברה לפרט אם היא עומדת בכל התנאים שנקבעו בשטר הנאמנות ובמידה והיא נמצאת בהפרה עליה לפרט את החשיפות שנגרמו בגינה ; עליה לתאר את הנכסים המשועבדים להבטחת התחייבויותיה למחזיקי האג"ח ובמידה ונערכה הערכת שווי לנכסים אלו, יש לצרפה ; עליה לפרט את המקורות הכספיים מהם היא מתכוונת לפרוע את התחייבויותיו למחזיקי האג"ח במהלך השנה הקרובה וכן להצהיר האם ביכולתה לעמוד בכל התחייבויותיה ; כן עליה לתת להביא פרטים בדבר כל אירוע או עניין שהתרחש בשנת הדיווח ושיש בו כדי להשפיע באופן מהותי על יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה.
 
בנוסף לפרטים בדוח התקופתי נדרשת החברה לפרסם דוח מיידי כאשר מתקיים אירוע מן האירועים המנויים בתקנות, בין השאר אי-עמידה ביחסים פיננסיים הקבועים בהסדרי אשראי, אירועים המעניקים לנאמן זכות לתבוע פרעון מיידי של האג"ח, שינויים במקורות הכספיים מהם היא מתכוונת לפרוע את התחייבויותיה למחזיקי האג"ח ועוד.

הציבור הרחב מוזמן להעביר את הערותיו לתקנות המוצעות עד לתאריך 20 בפברואר 2004.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים