כניסה

רשות ניירות ערך תחייב החברות לשפר את הדיווח על ההטבות שמקבלים נושאי משרה בכירים, בעלי עניין ובעלי שליטה
26/07/2004
 
סגל רשות ניירות ערך יוזם הרחבה של המידע אותו יחויבו חברות ציבוריות לפרסם בנוגע לתגמול נושאי משרה בכירים בהן. במיוחד, מדובר בפרטים לגבי שכר נושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה בחברות. ברשות מכינים בימים אלה הצעה לתיקון בנושא זה.
 
יוזמת הרשות מאמצת, בעיקרה, את עקרונות הדיווח הקבועים בכללי ה- CES, היא רשות ניירות ערך האמריקנית. לפי עקרון זה, תפרסם החברה טבלה, בה ירוכזו כל פרטי התגמול הניתן לכל אחד מנושאי המשרה, בעלי העניין ובעלי השליטה בה, בנפרד. זאת, תוך כדי הבחנה בין הטבות לטווח קצר (שכר ובונוסים) לבין הטבות לטווח ארוך (אופציות, מניות חסומות וכדומה). כמו כן, תדרוש הרשות מחברות לפרסם את התייחסות הדירקטוריון באשר לתנאי התיגמול ולאופן התאמתו לביצועי החברה.
 
בשנים האחרונות רווחת בציבור הרחב התחושה כי בעלי שליטה בחברות "מושכים" מן החברות תגמולי ענק, שלא בהתאם לביצועים הנראים לעין. תגמולים אלה באים, כמובן, על חשבונו של הציבור המשקיע במניות החברה.
 
תחושה זו קיבלה סימוכין במחקרים בתחום המימון שנערכו בעשור האחרון. במחקרים אלה נמצא כי בחברות ציבוריות בהם נמנית הנהלת החברה על בעלי השליטה בה, מושפעת מדיניות שכר המנהלים מיכולתם למשוך הטבות מפליגות מהחברה על חשבון בעלי מניות המיעוט ומתקיים ניצול לרעה של מקורות החברה.
 
לדעת סגל רשות ניירות ערך, קיימת חשיבות רבה בשקיפות מלאה של מערך התגמולים לבעלי השליטה ולבכירים כלפי ציבור המשקיעים. מידע כזה יסייע לציבור המשקיעים להעריך את יעילות והוגנות הסדרי התגמול וכן את השפעתם של אלה על מצב עסקי החברה והתנהלותה. זאת ועוד, קיימים מקרים בהם הסדרי תגמול של נושאי משרה האחראים לדיווח הכספי תלויים בתוצאות הדיווח. מקרים מעין אלה כרוכים בסיכון מובנה לאיכות הדיווח, מצב המחייב התייחסות דירקטוריונים והראוי להיות מובא בפני ציבור המשקיעים.
 
כבר כיום ניתן בדיווחים לפי חוק ניירות ערך מידע רב אודות התגמול. אולם, מידע זה מובא בצורה המקשה על ניתוחו וכן, בצורה שאינה שיטתית דיה.
 
 בעיה אחרת שמבקשת הרשות לפתור היא של חישוב סכומי ההטבה שמעניקות החברות לנושאי המשרה בהן. בהטבות שאינן שכר ישיר שמשלמת החברה לנושא המשרה הבכיר (אופציות, למשל) תקנות ניירות ערך אינן קובעות אמות מידה אחידות לגבי אופן חישוב ההטבות הללו – ומסתפקות בקביעת חובות גילוי באשר לדרך בה נקבעה ההטבה. היעדר אמות מידה אחידות כאלה מאפשר, לעתים קרובות, יצירתיות יתרה בחישוב עלויות ההטבות, מה שבא לידי ביטוי בדוחות הכספיים של החברה.
 
סגל הרשות שוקל לדרוש מהחברות לחשב את ההטבות על פי ההוראות הקבועות בכללי חשבונאות מקובלים ובמיוחד בתקינה הבינלאומית בחשבונאות. אחת המשמעויות של צעד זה היא הקטנת מרחב התמרון של חברות המבקשות להמעיט בערכן של ההטבות שהן מחלקות לבכיריהן.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות