כניסה

רשות ניירות ערך תתיר לחברות המתקשות בהגשה לראשונה של דוחות תקופתיים לפי כללי ברנע לדחות את דיווחיהן בחודשיים
28/07/2004
 
רשות ניירות ערך תתיר לחברות המתקשות בהגשת הדוח התקופתי לשנת 2004 בהתאם להמלצות ועדת ברנע-הוא הדוח הראשון לפי המלצות אלה- להגיש עד 31 במרס את הדוחות כפי שנהוג היה להגיש קודם לועדת ברנע ואת הדוחות כשבהם מיושמות החלטות ועדת ברנע במועד מאוחר יותר, אך לא מאוחר מיום 31 במאי. החלטה על כך קיבל לאחרונה יו"ר הרשות משה טרי. על ההחלטה הודיע מנהל מחלקת התאגידים ברשות, ד"ר אייל סולגניק, לאיגוד החברות הציבוריות, בתשובה לבקשה שהגיש האיגוד ליו"ר הרשות.
 
בהודעה נמסר כי בכוונת יו"ר הרשות לפעול על מנת שחברה שיקשה עליה מאוד להגיש את הדוח התקופתי לשנת 2004 על פי מלוא הדרישות (כולל דרישות החוק והתקנות בעקבות ועדת ברנע), תגיש את הדוח התקופתי לשנת 2004, במתכונת שלפני הוראות הדין שבאו בעקבות ועדת ברנע, במועדים הקבועים בחוק. אותה חברה תגיש לא יאוחר 31-מ במאי 2005 את הדוח התקופתי לשנת 2004 כנדרש (לרבות יישום מלוא הוראות הדין שבאו בעקבות ועדת ברנע). חברה שבחרה באפשרות הדחייה תהיה חייבת לנמק, בדוח שיוגש במתכונת הישנה ובמועד, את הסיבות לדחייה.
 
בכוונת הרשות להגיש תיקון חקיקה מתאים בזמן הקרוב, במטרה לאפשר את הדחייה.
 
ברקע החלטתו של משה טרי מצויה התפיסה כי הוראות ועדת ברנע, שעוגנו לאחרונה בחוק ובתקנות, מהוות קפיצת מדרגה באיכות הדיווח בישראל ויישומן לראשונה מצריך מאמצים לא מבוטלים. חלק ניכר מן החברות ערוך כבר עתה לדרישות האינפורמציה החדשות, אך מיעוטן אינו ערוך לכך. לנוכח העובדה שלדיווח הראשון על פי ועדת ברנע יש חשיבות רבה להמשך, סבור טרי כי משיקולי איזון האינטרסים יש לאפשר לאותן חברות דחייה מסויימת בהגשת המידע המלא. יש לציין כי בפני טרי הוצגה חלופה נוספת - "להזיז" את תאריך הדיווח האחרון ביחס לדוח התקופתי לשנת  2004 ל- 31 במאי 2005. טרי דחה את ההצעה הזו, משום שסבר כי בעת הנוכחית ההגנה על ציבור המשקיעים אינה מאפשרת דחייה במועדי דיווח.
 
התיקונים שיזמה הרשות בעקבות המלצות ועדת ברנע כוללים, בין היתר, שינוי במתכונת הדיווח השוטף שבו חייבת חברה המדווחת לפי חוק ניירות ערך. זאת, על מנת להשוות את רמת הדיווח והיקפו, לאלה הנדרשים לגבי תשקיף, כך שהדיווחים התקופתיים שמגישה החברה יהוו את מקור המידע המרכזי על החברה ומעין עדכון שוטף לנושאים הנכללים בתשקיף. כמו כן, נוספו בתיקון לחוק ניירות ערך הוראות מיוחדות בנושא אחריות לנזק בשל תחזית הנכללת בתשקיף או בדיווח שוטף שהגישה חברה, וכן בנושא אחריות לנזק בשל תחזית הנכללת בחוות דעת, בדוח, בסקירה או באישור הכלולים בתשקיף או בדיווח שוטף. השינויים בחוק ניירות ערך ובמתכונת הדיווח השוטף יאפשרו לכל חברה ציבורית להנפיק ניירות ערך מידי פעם, ללא צורך בהכנות מיוחדות, אלא תוך שימוש במידע שבדיווחיה השוטפים ובאמצעות הפניה אליהם.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים