כניסה

רשות ניירות ערך הזהירה מבקרי חשבונות שגרמו להצגת מידע לא מדויק בטיוטת תשקיף
03/08/2004
 
בדוחות תוארה חוות דעת שנתקבלה להצדקת נקיטת טיפול חשבונאי ; לאחר מכן התברר כי חוות הדעת נועדה להצדיק את הטיפול בדיעבד
 
רשות ניירות ערך התרתה לאחרונה במבקרי חשבונות של חברה שהגישה טיוטת תשקיף לרשות. מבקרי החשבונות גרמו להצגת טיפול חשבונאי מסוים באופן בלתי מדויק בדיווחי החברה. הרשות הבהירה כי במידה וכשל מעין זה יחזור על עצמו, היא לא תהסס לנקוט צעדים חריפים בהרבה.
 
בתקופה האחרונה מפעילה רשות ניירות ערך מערך בדיקות נרחב בקרב רואי חשבון. זאת, כחלק מהתפיסה לפיה תיפקודם התקין הכרחי לקיום שוק הון מפותח. במסגרת זאת בוחנת הרשות סוגיות מגוונות, לרבות סוגיות של אי תלות. כמו כן, בוחנת הרשות, במקרים המתאימים, את דרך עבודתם של רואי החשבון.
 
לאחרונה, הבהירה הרשות כי בכוונתה להחמיר ההתייחסות לרואי חשבון שבעבודתם סטו מן הנורמות המצופות. בסמוך לכך, הוגשה לרשות ניירות ערך טיוטת תשקיף שבאחד מן הביאורים שנכללו בדוחות הכספיים שנכללו בה נכלל מידע לא מדויק. המדובר בטיפול חשבונאי שנקטה החברה ושהסתמך, לדבריה, על חוות דעת של מומחה חיצוני. בפועל, חוות הדעת של המומחה החיצוני הושגה רק בחלוף זמן רב לאחר גיבוש הטיפול, ומטרתה הייתה להצדיק בדיעבד את הטיפול החשבונאי שיישמה החברה. סגל רשות ניירות ערך מצא כי הכשל בניסוח מונח באופן משמעותי לפתחו של מבקר החשבונות.
 
על רקע זה זומנו מבקרי החשבונות לרשות, הובהרה להם חומרת העניין והודגש בפניהם שהישנות מקרה מעין זה תביא את הרשות לשקול, לצד צעדים אחרים, לדרוש את החלפת השותפים המטפלים בחברה מטעם פירמת רואי החשבון או אף להביא, בנסיבות המתאימות, להחלפת רואי החשבון על פי סמכותה של הרשות לפי חוק ניירות ערך.
 
מבקרי החשבונות הביעו צער על המקרה, דיווחו על צעדים שינקטו למניעת הישנות מקרים דומים וגילו הבנה מלאה לעמדת הרשות.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים