כניסה

רשות ניירות ערך יוזמת חקיקה להסדרת הצעה לציבור של קרנות זרות בישראל
23/08/2004
 
רשות ניירות ערך אישרה בשבוע הצעה לתיקון חוק קרנות הנאמנות באופן שיאפשר הצעת קרנות זרות בישראל. הדבר יאפשר לציבור המשקיעים בישראל נגישות קלה יותר לשוקי חוץ, ואף עשוי לתרום להגברת התחרותיות בתחום הקרנות בישראל. כיום יכול ציבור המשקיעים לרכוש בארץ קרנות נאמנות הרשומות בחו"ל, אך החוק מחייב אותן לפעול בישראל כמו כל קרן נאמנות ישראלית.
 
בניגוד לפיקוח הקיים על מנהלי קרנות בישראל, הרשות לא תפקח על הקרנות הזרות, אלא תסתמך על הפיקוח הקיים עליהן בארצות מוצאן. על פי ההצעה יותר להציע בישראל רק קרן זרה שנוסדה במדינה שלגביה נוכחה הרשות כי הדינים בה, והפיקוח הקיים בה על מנהלי קרנות, מבטיחים די צרכם את ענייניו של ציבור המשקיעים. מנהל הקרן הזרה יידרש להיות בעל ותק של חמש שנים לפחות בניהול קרנות. ניתן יהיה להציע רק קרנות שמוצעות כבר במדינת המוצא שלהן, קיבלו את אישור הגוף המפקח באותה מדינה ונתונות לפיקוח שוטף על ידי אותו גוף.
 
מנהל קרן זרה שיבקש להציע קרן שבניהולו בישראל יהיה חייב למנות נציג בישראל שישמש איש קשר בינו לציבור המשקיעים. כמו כן יהיה עליו להגיש לרשות נספח בעברית, שבו מפורטת מדיניות ההשקעות של הקרן ומצוינים בו פרטים שונים, כמו המקומות שבהם ניתן להשיג את תשקיף הקרן ואת הנספח, העובדה כי השגתם אינה כרוכה בתשלום, המקומות שבהם מתפרסמים מחירי יחידות הקרן הזרה, הדרך להזמין יחידות או לפדותן, המועד שבו יקבל המזמין את היחידות והמועד שבו יחויב בתשלום בשל רכישתו, וכדומה. כמו כן, יהיה עליו לאשר, בהודעה שתוגש לרשות יחד עם מסמכי מנהל הקרן, כי התשקיף והנספח כוללים את כל הפרטים שדורשות התקנות. בתיקון לחוק גם ייקבע גם כי לא יהיה פרט מטעה בנספח ובהודעת הנציג.
 
על פי ההחלטה שנתקבלה, קרנות זרות שיוצעו בישראל יהיו דומות בתכונותיהן העיקריות לקרנות הישראליות (למשל, החזקה בניירות ערך נסחרים בלבד, שערוך הנכסים על בסיס יומי על פי המחירים שנקבעו לניירות הערך במסחר, מחויבות לפיזור נכסים וכן הלאה). זאת, כדי למנוע תחרות בלתי הוגנת עם הקרנות המנוהלות בישראל. מנהל קרן זרה ונציגו יהיו חשופים לתובענה ייצוגית של בעלי היחידות בישראל והתובענה עצמה תתברר בישראל.

מנהל הקרן הזרה יידרש להגיש לרשות, לפני הצעת היחידות לראשונה ולאחר מכן לפחות אחת לשנה, אישור תקף של הגוף המפקח להצעת יחידות קרן הזרה במדינת המוצא, וכן את תשקיף קרן הזרה שלפיו מוצעות היחידות במדינת המוצא. על הנציג יהיה להודיע לרשות על כל השעיה או ביטול של תוקף האישור שניתן למנהל קרן הזרה על ידי הגוף המפקח במדינת המוצא. הרשות תוכל להורות על הפסקת הצעת היחידות בישראל אם נוכחה כי חדל להתקיים תנאי מן התנאים הקבועים בחוק ומאפשרים לקרן הזרה לפעול בארץ, או במקרה של ביטול אישור הגוף המפקח במדינת המוצא של הקרן.
 
מנהל הקרן יהיה חייב להעביר לציבור המשקיעים בישראל, לפי דרישה, את תשקיף הקרן, בתוספת הנספח, ללא תשלום. כמו כן יהיה עליו להעביר לרשות ולבעלי היחידות בישראל כל דו"ח שעליו להעביר למשקיעים במדינת המוצא, כשהוא מתורגם לעברית, במועד סמוך למועד העברתו במדינת המוצא. בנספח יפורטו המקומות שבהם מתפרסמים מחירי יחידות הקרן הזרה.
 
כפי שמקובל בניירות ערך, גם הצעת יחידות של קרן זרה לגופים מוסדיים או לקבוצה שמונה פחות משלושים וחמישה ניצעים לא תיחשב כהצעה לציבור ולא תהיה חייבת, לפיכך, בפרסום תשקיף.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות