כניסה

רשות ניירות ערך שוקלת לחייב את החברות הציבוריות לדווח על פעילותו של מבקר פנים
09/05/2004
 
רשות ניירות ערך פרסמה השבוע טיוטת הנחיה שבה נדרשות החברות הציבוריות לדווח על פעילות מבקר הפנים שלהן. המסמך פורסם להערות הציבור באתר האינטרנט של הרשות.
 
כחלק מהקו שאותו מוביל יו"ר הרשות, משה טרי, הוחלט לבחון מחדש את פעילותם של גורמי הבקרה (Gatekeepers) בישראל ולערוך שינויים במתכונת הדיווח על גורמים אלה. זאת, בעקבות פרשיות ההונאה וניהול הרווחים שהתרחשו בארה"ב והשפעתן על שוק ההון האמריקאי ושווקי הון נוספים בעולם.
 
חוק החברות מחייב מינוי מבקר פנימי בחברה ציבורית. תפקידו הוא לבדוק, בין היתר, את תקינותן של פעולות החברה מבחינת השמירה על החוק ונוהל עסקים תקין. חוק החברות אינו מפרט, עם זאת, מהו היקף הבדיקה הנדרש מן המבקר הפנימי, ואף אינו קובע חובות ספציפיות כלשהן החלות עליו, למעט הגשת הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית והגשת דין וחשבון בדבר ממצאי המבקר הפנימי.
 
תפקידו של מבקר הפנים לסייע לאורגנים בחברה (דירקטוריון, מנכ"ל, ועדת ביקורת), והוא אינו חייב בחובת דיווח למשקיעים. מובן, עם זאת, כי גילוי היקף פעילותו של המבקר הפנימי והליך הטיפול בממצאיו ייתן בידי ציבור המשקיעים מידע רב ערך אודות מערכי הבקרה הנהוגים בחברה, וכתוצר לוואי צפוי גילוי כאמור לתמרץ הן את החברה והן את המבקר הפנימי עצמו לפעול ביתר שאת בתחום ביקורת הפנים.
 
חובות הדיווח הקיימות כיום לגבי ביקורת הפנים בתאגידים מדווחים הינן מצומצמות. המבקר הפנימי מוגדר בתקנות ניירות ערך כ"נושא משרה בכירה", ומכאן שהחברה נדרשת לפרט בדוח התקופתי את שמו של מבקר הפנים, גילו, תאריך תחילת כהונתו, תפקידו בחברה, קירבתו המשפחתית לנושא משרה בכירה אחר או בעל ענין בחברה, והשכלתו ונסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות. במידה והמבקר הפנימי נמנה על אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בתאגיד, יש לפרט גם תשלומים ששילמה לו החברה.
 
רשות ניירות ערך סבורה כי חובות הגילוי הקיימות אינן מספקות, וכי יש מקום לחייב את החברות המדווחות לפרט מהי מסגרת פעילותו של המבקר הפנימי, על מנת לתת תמונה מלאה יותר למשקיעים באשר לאופן התנהלות החברה ואמצעי הבקרה שלה.
 
טיוטת ההנחיה של הרשות קובעת כי בדוח הדירקטוריון יובאו הפרטים הבאים על המבקר ופעולותיו:
• שם המבקר הפנימי, תאריך תחילת כהונתו, והכישורים המכשירים אותו לביצוע
התפקיד ; במידה ולא מכהן מבקר פנימי בחברה שאינה חברה ציבורית – תצוין
הסיבה לכך ; נפסקה כהונתו של מבקר פנימי בתקופת הדיווח – יפורטו מועד הפסקת
הכהונה ונסיבותיה ;
• האם המבקר הפנימי הוא עובד החברה או גורם חיצוני, ומדוע נבחרה מתכונת
ההעסקה המסוימת על-ידי החברה ;
• היקף העסקתו של המבקר הפנימי, וציון אם עבודתו הייתה רציפה בכל תקופת הדיווח.
במידה ולא הייתה רציפה – יצוין פרק הזמן בו עבד המבקר הפנימי בתקופת הדיווח ;
• דרך קביעתה של תכנית הביקורת, השוטפת והרב שנתית, בחברה ;
• מהם התקנים המקצועיים על פיהם עורך המבקר הפנימי את הביקורת ;
• זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי ;
• המועדים בהם הוגש דין וחשבון על ממצאי המבקר הפנימי ליושב ראש הדירקטוריון,
למנהל הכללי וליושב ראש ועדת הביקורת, המועדים בהם התקיים דיון בדירקטוריון
בממצאי המבקר הפנימי, ואם לא התקיים -מדוע;
 
 • מדוע להערכת הדירקטוריון, היקף, אופי הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי, הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה, והאם ניתנה למבקר הפנימי נגישות מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של החברה, לרבות לנתונים כספיים.
 
תוקף ההנחיה יהיה לתקופה של שנה אחת מיום פרסומה.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים