כניסה

רשות ניירות ערך הורתה לחתמים לנקוט באמצעים למניעת הגשת הזמנות על ידי משקיע שאינו מוסדי במכרז המיועד למוסדיים בלבד
13/05/2004
 
רשות ניירות ערך הורתה השבוע לחברות החיתום לנקוט בכל האמצעים כדי למנוע הגשת הזמנות על ידי מי שאינו משקיע מוסדי, במסגרת המכרז למוסדיים. הרשות שיגרה חוזר בעניין זה לחתמים בעקבות מידע שהגיע לידיה ולפיו משתמשים משקיעים פרטיים במשקיעים מוסדיים כחזית להזמנת ניירות ערך במסגרת מכרזים המיועדים למוסדיים בלבד.
 
חוק ניירות ערך קובע כי ניתן להציע ניירות ערך למשקיעים מוסדיים אף בטרם ניתן היתר הרשות לפרסום התשקיף. על בסיס זה נקבע בתקנון ובהנחיות הבורסה הסדר המתיר למי שהוגדר כמשקיע מוסדי להתחייב לרכוש את ניירות הערך עוד לפני מתן ההיתר לפרסום תשקיף וקובע כיצד תבוצע הקצאת ההנפקה למשקיעים מוסדיים שהזמינו ניירות ערך ערב פרסום התשקיף.
 
בעקבות מידע שהגיע לידי הרשות היא החליטה להבהיר בחוזר כי "הגשת הזמנה על ידי או עבור מי שאינו משקיע מוסדי, בשלב המכרז המוסדי, תוך עשיית שימוש במשקיעים מוסדיים כ'פרונט', הינה הפרה של הנחיות הבורסה וכן עשויה לעלות כדי הפרה של הוראות סעיף 15 לחוק. זאת כיון שהחוק מתיר להציע ניירות ערך, לפני קבלת היתר לתשקיף, רק למשקיע מתוחכם. בחוזר גם מדגישה הרשות כי "בתוספת הראשונה לחוק נאמר במפורש כי לגופים המנויים בה מותר להזמין עבור עצמם בלבד (או עבור לקוחות שהם משקיעים מתוחכמים) ולא עבור אחרים".

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות