כניסה

דו"ח רשות ניירות ערך לשנת 2003: עלייה בגיוס הכספים של המגזר העסקי, גידול נוסף בקרנות הנאמנות ; משה טרי: "נפעל להפיכת השוק ההון לקטר הצמיחה של המשק"
20/06/2004
 
בשנה שעברה המשיכה הרשות לפעול להגשמת יעדיה האסטרטגיים: הגברת הפעילות בשוק ההון וחיזוק אמון הציבורבדיווחי החברות. על הפרק: חיזוק גורמי הבקרה התאגידיים ורפורמה בתחום האכיפה הפלילית
 
בשנת 2003 גייס המגזר העסקי 1.105 מיליארד ש"ח במניות ובניירות ערך המירים, ירידה של יותר מ- 21 אחוזים בהשוואה לסכום שגויס בשנה שעברה, 1.410 מיליארד שקל. עלייה משמעותית ניכרה גם בסכומים שגויסו באמצעות אגרות חוב, מ- 2.207 מיליארד ש"ח אשתקד ל- 3.715 מיליארד שקל השנה – עלייה של יותר מ- 68 אחוזים. כמו כן, גייס המגזר העסקי סכום של כ- 308 מיליון ש"ח באמצעות מימוש כתבי אופציה, ירידה של קרוב ל- 29 אחוזים בהשוואה ל- 433 מיליון שקל בשנה הקודמת. בסך הכל גייס המגזר העסקי בשנה שעברה 5.128 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 4.050 מיליארד ש"ח בשנה שקדמה לה, עליה של 26.6 אחוזים. כך עולה מקריאת הדו"ח השנתי של רשות ניירות ערך לשנת 2003, המתפרסם השבוע.
 
בשנה שעברה נמשכה מגמת הגידול במספר קרנות הנאמנות הפועלות בישראל. מספרן הסתכם בסוף השנה ב-256, עלייה של 11 אחוזים בהשוואה למספרן בשנת 2002 (785). בחמש השנים האחרונות גדל מספר הקרנות בשיעור מצטבר של 65 אחוז. מתוך 652 הקרנות, 400 מצויות בשליטת קבוצות בנקאיות (61 אחוז), עלייה של חמישה אחוזים בהשוואה לשנה שעברה.
 
בשנת 2003 הוגשו תשעה כתבי אישום בעקבות חקירות שניהלה מחלקת החקירות של הרשות. בסוף השנה היו תלויים בבתי המשפט 28 תיקים פליליים בערכאה ראשונה. שישה תיקים פליליים תלויים ועומדים בערכאות ערעור, מהם בקשת רשות ערעור פלילי אחת שהוגשה לבית המשפט העליון וחמישה ערעורים פליליים שהוגשו השנה לבית המשפט המחוזי בתל אביב. חמישה ערעורים הוגשו על ידי המדינה על קולת העונש ואחד הוגש על ידי המדינה על זיכוי מעבירת הנעה וקביעה שהנאשם מסייע ולא מבצע עיקרי. שישה ערעורים הוגשו על ידי הנאשמים על ההרשעה וחמישה ערעורים הוגשו על חומרת העונש.
 
ירידה קלה נרשמה אשתקד בתחום ההנפקות. לרשות ניירות ערך הוגשו 55 בקשות לקבלת היתרים לפרסום תשקיף  – לעומת 59 בקשות שהוגשו בשנת 2002. בסך הכל, ניתנו ב- 38 2003 היתרים לפרסום תשקיף לעומת 45 בשנת 2002. לעומת זאת, חל גידול במספר ההיתרים להנפקות ראשונות (OPI): ב- 2003 ניתנו 12 כאלה, לעומת שבעה בלבד בשנה שקדמה לה.
 
בשנה שעברה המשיכה הרשות לפעול להשגת שני יעדים ארוכי-טווח שהציבה לעצמה: הגברת הפעילות בשוק ההון, תוך הסרת חסמים המעכבים את התפתחות השוק - וחיזוק אמון הציבור בדיווח הכספי והלא כספי של החברות ובאופן ניהולם. להשגת היעד הראשון של יש לטפל בשתי הבעיות המרכזיות המאפיינות את שוק ההון - בעיית הנזילות הנמוכה של המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובעיית הריכוזיות הגבוהה המתבטאת בשליטת המערכת הבנקאית בכל מרכיבי שוק ההון ובשעורי האחזקה הגבוהים של בעלי השליטה בחברות הציבוריות.
 
אחד החסמים העיקריים שזיהתה הרשות בהקשר זה הוא העלויות הגבוהות הכרוכות בפרסום תשקיף להצעת אג"ח חברות ומשך הזמן הארוך יחסית הדרוש לכך. לצורך כך הוקמה בידי ובידי הממונה על שוק ההון במשרד האוצר ועדה ציבורית בראשות עו"ד ראובן בכר שנדרשה לבחון מהו המודל הנכון המאפשר הסרת חסמים אלה תוך שמירה על עניינם של המשקיעים באג"ח. המלצות הוועדה אומצו בידי הרשות שאף הרחיבה מעבר להן, כך שעם השלמתו הצפויה של תהליך החקיקה בעניין זה תוכלנה החברות להנפיק ניירות ערך מכל סוג על פי תשקיף מדף, כמקובל בשוקי ההון המפותחים, ובכך תוקל נגישות החברות למקורות המימון שבשוק ההון.
 
בשלהי שנת 2003 הוקם צוות משותף ובו חברים נציגי הרשות וגופי פיקוח אחרים, על מנת לבחון כיצד ניתן
לאפשר לציבור להשקיע בנדל"ן מניב באמצעות שוק ההון. השקעה כאמור מקובלת במדינות שונות בעולם באמצעות קרנות  RAIT)  Real Estate Investment Trust) והיא צפויה לתרום רבות לנזילות שוק ההון ולפיזור סיכונים בתיק ההשקעות של הציבור.
 
עוד החליטה הרשות לאפשר הקמתן של קרנות חדשות להשקעות משותפות בנאמנות וביניהן Money Market Funds (קרנות כספיות) ו- Fund of Funds. הקרנות הכספיות צפויות להפוך לשחקן מרכזי בשוק הפיקדונות והחוב קצר המועד ולאפשר לשוק ההון להתחרות באשראי הבנקאי.
 
במישור השני, שעניינו שיפור תשתיות השוק, שמה הרשות דגש על חתירה לשילוב שוק ההון הישראלי בתהליכי הגלובליזציה המאפיינים את שוקי ההון בעולם. יש להתאים את התשתיות לאלו המקובלות בעולם, על מנת לאפשר לשוק, למשקיעים ולחברות, ליהנות מפירות הגלובליזציה ומתרומתם של המשקיעים הזרים להגברת פעילות השוק ולשכלולו.
 
לצורך כך בוצעו תיקונים בתקנון הבורסה ובתקנות ניירות ערך שעניינם יישום המלצות הצוות הבין-משרדי בראשות פרופסור שמואל האוזר לשילוב עושי שוק במסחר בבורסה. כניסת עושי השוק למסחר במניות, בנגזרים ובאג"ח הממשלתיות צפויה לתרום באורח ניכר להגברת נזילותם של ניירות הערך הנסחרים בבורסה ולשילוב משקיעים זרים בשוק ההון. בנוסף, החלה לפעול מערכת הדיווח האלקטרוני (מגנא) שהביאה למהפכה חשובה בתחום תשתיות המידע בשוק ההון ותרמה לחיזוק השקיפות בו.
 
גם בתחום של חיזוק אמון הציבור בדיווח הכספי ובניהול החברות פעלה הרשות השנה. מרבית אמצעי האכיפה הנתונים בידי הרשות מצויים בתחום האכיפה הפלילית שהינה איטית, יקרה ובמקרים מסוימים אף אינה מתאימה. לצורך שפור וייעול אמצעי האכיפה מתגבשת ברשות תכנית רפורמה שעל פי עקרונותיה המרכזיים בהפרות הנושאות אופי טכני שאין כרוך בהן דופי מוסרי, יוטל קנס אזרחי במקום עונש פלילי. כך, למשל, מצויה בהכנה הצעת חוק שתמיר את הסנקציה הפלילית בשל אי הגשת דוחות כספיים במועד, במקרים מסוימים, לסנקציה של קנס אזרחי. ביתר ההפרות ראוי ליתן בידי הרשות אמצעי אכיפה נוספים, אזרחיים ומנהליים, שיאפשרו לה לבצע פעולות אכיפה תוך שימוש בכלים יעילים ומידתיים יותר.
 
במקביל, פעלה הרשות לחיזוק גורמי הבקרה הפנימיים בחברות, ובהם הדירקטוריונים ומבקרי הפנים, ולחיזוק גורמי הבקרה החיצוניים, ובהם רואי החשבון המבקרים ומעריכי השווי. ככל שגורמי בקרה אלה, המכונים gatekeepers ימלאו תפקידם בשקידה, כך תגבר איכות הדיווח ותובטח שקיפות מירבית. הרשות גיבשה תוכנית נרחבת שתכליתה מתן גילוי לציבור אודות קיומם של גורמי בקרה אלה ואופן תפקודם תוך ציפייה כי הגברת השקיפות באשר לאופן התנהלותם של גורמי הבקרה תביא לשיפור ניכר בנורמות פעולתם.
 
במסגרת רפורמה זו ננקטו שורה ארוכה של פעולות לבדיקת תקינות הפעולה של גורמי בקרה אלה, וכן פורסמו מספר הוראות שעניינן גילויים על עניינים אלה. החל משנת 2003 חלות על החברות - מתוקף הנחיה שהוציאה הרשות - חובות צירוף הערכות שווי לדוחותיהן של החברות ודרישות גילוי לגבי מידע שיש לכלול בהערכות השווי. הוראות אלה נועדו להבטיח שימוש ראוי בכלי של הערכות שווי שהפך למקובל בשנים האחרונות, בעיקר בעקבות תקן 15 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. בנוסף, נדרשות החברות – גם כאן, עך פי הנחייה של הרשות - לגלות פרטים על ליתן חברי דירקטוריון בעלי מיומנות חשבונאות ופיננסית.
 
"צעדים אלה הם ראשיתו של תהליך ארוך שימשך מספר שנים", סיכם יו"ר הרשות, משה טרי, במכתב ששיגר לשר האוצר, "סדר היום העתידי של מימוש תוכניות אלה מחייב ביצוע פעולות שמהותן שינוי מבנה שוק ההון, שכלול התשתיות שלו והגברת שקיפותו, וכל זאת על מנת לאפשר לו להשתלב בתהליכי הגלובליזציה והאינטגרציה המתחוללים בשוקי ההון המפותחים בעולם ולהגביר את תרומת שוק ההון לפעילות הכלכלית בישראל".
 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים