כניסה

רשות ניירות ערך יוזמת: בקרן נדל"ן יוצגו נכסים שהועברו מבעל שליטה לפי שווים ההוגן ולא לפי ערכם בספרי השליטה ערב ההעברה
10/10/2004
 
רשות ניירות ערך אישרה לאחרונה הצעות לתיקוני חקיקה שמטרתם להסדיר דרישות גילוי מיוחדות של קרנות להשקעה במקרקעין. על הסדרת הפעילות של קרנות אלה המליצה ועדה משותפת לרשות ניירות ערך ולנציבות מס הכנסה, שהגישה את מסקנותיה בדצמבר 2003. תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה באותו נושא פורסם ב- 10 באוגוסט 2004.
 
בין היתר המליצה הוועדה להתיר מדידה והצגה במאזן הקרן של נכסי הנדל"ן בקרן על פי שוויים ההוגן וכן לדרוש גילוי של מדדי ביצוע השוואתיים אשר יאפשרו למשקיעים להשוות, באופן קל ונוח, בין ביצועיהן של קרנות הנדל"ן השונות.
 
לצורך יישום המלצות הועדה אישרה מליאת הרשות תיקון לתקנות ניירות ערך העוסקות בהצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה בו. תקנות אלה קובעות כי יש להציג נכסים שהועברו מבעל שליטה לפי ערכם בספרי בעל השליטה ערב ההעברה. על פי התיקון ניתן יהיה להציג נכסים שהועברו מבעל שליטה לקרן השקעות במקרקעין על פי שוויים ההוגן. במידה והחברה הסתמכה על חוות דעת של שמאי מקרקעין בעת קביעת השווי ההוגן של הנכס, יהיה עליה לצרפה. כמו כן יובאו הסברי הדירקטוריון באשר לאופן קביעת השווי ההוגן ואם קיימת זיקה בין השמאי לבין החברה או אם חוות הדעת נערכה שלא על פי הכללים המקובלים במקצוע, יהיה על הדירקטוריון להסביר כיצד עומד המחיר שקבע השמאי בהגדרת השווי ההוגן.
 
כמו כן אישרה מליאת הרשות כי בקרן להשקעות במקרקעין יידרש גילוי בדבר סכום התזרים שניתן לחלוקה  (FFO), סכום הדיבידנד שחולק מתוכו וסכום ההשקעה בנכסים חדשים מתוכו וכן גילוי לעניין האופן בו עומדת הקרן בדרישות לעניין מעמדה בפקודת מס הכנסה. את הפרטים הללו חובה לגלות הן בתשקיף והן בדוח התקופתי.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים