כניסה

לראשונה: רשות ניירות ערך הטילה קנס על נאמן
11/02/2004
 
רשות ניירות ערך הטילה לאחרונה קנס בגובה למעלה ממאה אלף שקל על החברה לנאמנות של בנק לאומי. זהו הקנס הראשון שמטילה הרשות על נאמן לבעלי היחידות בקרנות נאמנות.
 
הנאמן לא הגיש לרשות דוחות לגבי קרנות שנוהלו על ידי חברת ניהול הקרנות אלומות, שלהן שימש כנאמן - אלומות מאוזנת, אלומות מט"ח, אלומות ת"א 100, אלומות אג"ח, אלומות חו"ל ואלומות אפשרית. בדוחות אלו, שלא הוגשו בארבעה רבעונים עוקבים של השנים 2001-2002, היה עליו לציין אם די במערכת האמצעים העומדת לרשות מנהל הקרן כדי להבטיח כי ניהול הקרן נעשה בהתאם להוראות החוק, להוראות הסכם הקרן ולהתחייבויות שניתנו בתשקיף.
 
החברה לנאמנות של בנק לאומי ביקשה מהרשות להימנע מדרישת הקנס והסבירה כי אי משלוח הדוחות נבע מטעות טכנית הקשורה בהחלפת האחראי על משלוח הדוחות. כמו כן, הסבירה החברה כי במהלך התקופה בה לא הוגשו הדוחות לרשות לא נתגלו ליקויים מהותיים שהיה על מנהל הקרן לתקנם.
 
הרשות סברה כי תפקידו של הנאמן על פי החוק, הוא לפקח על קיום הוראות החוק בידי מנהל הקרן. במסגרת זו עליו לוודא כי קיימת אצל מנהל הקרן מערכת אמצעים להבטחת ניהול הקרן לפי הוראות החוק, הסכם הקרן והתשקיף ואחת לרבעון נדרש הנאמן לדווח על תוצאות בדיקתו. הרשות קבעה כי אי הגשת הדוחות במשך תקופה של כשנה מהווה מחדל משמעותי המצדיק הטלת קנס.
 
הקנס שהטילה הרשות על ההפרה של הוראות הדיווח בחוק עומד 100,620 ש"ח. יש לציין כי חברת הנאמנות של בנק לאומי אינה עוסקת עוד בנאמנות לקרנות.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים