כניסה

חברה תוכל לפרסם מידע הכלול בדוח מיידי שהגישה מיד לאחר שהדוח פורסם באתר ההפצה של המגנא
12/12/2004
 
רשות ניירות ערך אישרה השבוע הצעה לתיקון תקנות, שלפיהן תוכל חברה לפרסם מידע הכלול בדוח מיידי שהפיצה מיד לאחר שהדוח עצמו פורסם באתר ההפצה של מערכת מגנא. הצעת התיקון לתקנות מתמודדת עם תופעה של דליפת מידע לכלי התקשורת או לציבור, מתוך דוחות שהוגשו לרשות אך טרם פורסמו.
 
כיום קובעות התקנות כי אם הדוח המיידי הוגש במהלך המסחר בבורסה או במחצית השעה שלפני פתיחת המסחר, החברה מנועה מלפרסם את המידע הכלול בו, כולו או מקצתו, אלא כעבור 30 דקות ממועד הגשת הדוח. תקנה זו הותקנה עוד בתקופת הדיווח בנייר, ונועדה להבטיח כי הפרסום ברבים על ידי החברה יתבצע רק לאחר שהרשות והבורסה יפיצו את הדיווח בציבור. כמו כן נועדה ההשהיה הקבועה בתקנה לאפשר לבורסה שהות לשקול האם הדיווח מחייב הפסקת מסחר זמנית.
 
כיום, לאחר תחילת הדיווח האלקטרוני, הפרסום לציבור נעשה באופן אוטומטי באתר ההפצה של מערכת המגנא תוך מספר דקות לאחר הגשת הדוח. מבחינה עניינית, מרגע שהופץ הדוח באתר ההפצה של הרשות, אין עוד הצדקה לחייב חברה להמתין שלושים דקות עד שיותר לה לפרסם את המידע הכלול בדוח ברבים. התיקון שאישרה הרשות קובע, אפוא, כי חברה תוכל לפרסם מידע הכלול בדוח מיידי שהגישה, מיד לאחר שהדוח פורסם באתר ההפצה של המגנא, תוך ביטול המגבלה הקודמת שחייבה אותו להמתין שלושים דקות ממועד הגשת הדוח.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים