כניסה

הרשות אישרה קיומו של מכשיר פיננסי חדש: קרן ייחודית
02/11/2004
 
קרן ייחודית תוכל לבצע שתי פעולות שכיום אינן ניתנות לביצוע: להשקיע חלק מנכסיה בקרנות גידור ולעשות עסקאות forward במטבעות
 
רשות ניירות ערך אישרה בשבוע שעבר הצעה לתקנות שיאפשרו את פעילותה של קרן ייחודית. זאת, כחלק ממדיניותה להרחיב את מגוון סוגי הקרנות העומד לרשות המשקיעים. לקרן ייחודית יותרו, בנוסף על הפעילות המותרת היום לקרן סגורה, שני סוגי פעילות נוספים: להשקיע בקרנות גידור (עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ולא יותר מ- 5% בקרן גידור כלשהי), ולעשות עסקאות forward במטבעות.
 
עקרון היסוד של קרנות הנאמנות הוא הגבלת הסיכון הגלום בהן, בעיקר בהתחשב בעובדה שקהל היעד העיקרי של קרנות הנאמנות הם משקי הבית, דהיינו ציבור משקיעים לא מתוחכם, הרואה בקרנות נאמנות בעיקר מכשיר לחסכון בעל רמת סיכון לא גבוהה במיוחד. יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מההתפתחויות המתרחשות בשוקי ההון בעולם בשנים האחרונות, וביניהן הגידול הרב במשקלן של קרנות הגידור ושל עסקאות forward במטבעות.
 
ההחלטה שקיבלה מליאת הרשות קובעת כי גם על הפעילויות הנוספות יוטלו, כפי שמקובל לגבי נכסים ופעילויות אחרות של קרן, מגבלות, שהעיקריות בהן – שיעור ההשקעה בקרנות גידור יוגבל (עד שלושים אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן), והפעילות בעסקאות forward תוכפף למגבלה הקבועה היום בתקנות לגבי שווי הבטוחות הנדרשות בשל פעילות באופציות, חוזים עתידיים ומכירות בחסר (לא יותר מעשרים אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן).
 
קרן גידור (hedge fund), דומה לקרן נאמנות בכך שהיא מהווה השקעה משותפת והפקת רווחים משותפת. היא שונה מקרן נאמנות בכמה מובנים פעילותה אינה מוגבלת להשקעה בניירות ערך או לסוגי פעילות מסוימים, היא אינה מפוקחת, היא פועלת תוך מינוף גבוה באמצעות שימוש באשראי, פעילותה בנגזרים אינה מוגבלת והיא נוקטת אסטרטגיות שתכליתן ניתוק הזיקה הישירה בין התנהגות השווקים לתוצאות פעילותה, למשל באמצעות ניצול ארביטראז' בניירות ערך ובמטבעות בשוק הכספים הבינלאומי. קרנות הגידור זוכות בשנים האחרונות לעדנה בארה"ב ובאירופה המערבית.
 
בארה"ב ובאירופה המערבית מיועדות קרנות הגידור למשקיעים מתוחכמים בלבד, זאת בגלל הסיכון הגבוה העשוי להיות גלום בהן. גישת ציבור משקי הבית אל קרנות הגידור נחסמת, בין היתר, על ידי קביעת סף כניסה גבוה מאד. במקביל לקרנות הגידור מוצעות לציבור באותן מדינות קרנות שעל פי פעילותן אינן קרנות גידור אך הן משקיעות בקרנות גידור  (fund of hedge funds) קרן המשקיעה בקרנות גידור שונות, גם אם הן עצמן בעלות סיכון גבוה, יכולה להקטין במידה רבה את רמת הסיכון הגלומה בה. סף הכניסה לקרנות המשקיעות בקרנות גידור גם הוא גבוה, אך נמוך במידה ניכרת מסף הכניסה לקרנות גידור.
 
בין השאר מסדירות הצעות התיקון לתקנות אותן קיבלה מליאת הרשות את נושא השבת היחידות של הקרן. השבת יחידות היא רכישת יחידות של הקרן שיבצע מנהל קרן ייחודית מהמחזיקים בה. החזקת יחידה בקרן משמעותה השתתפות בתיק ההשקעות המשותף.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות