כניסה

בורסה

המחלקה לפיקוח על הבורסה וזירות הסוחר מרכזת את הפיקוח והבקרה על ניהולה התקין וההוגן של בורסה כהגדרתה. סמכויות הפיקוח נובעות מהוראות חוק ניירות ערך, ובפרט פרק ח' של החוק, שקובע את תפקידי הרשות וסמכויותיה לצורך הפיקוח על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה. במסגרת סמכויותיה בעניין קביעת הוראות בתקנון הבורסה ובהנחיותיה, בוחנת המחלקה את בקשות הבורסה לשינויים בתקנון ובהנחיות שקבעה, ומביאה למליאת הרשות את המלצותיה. בנוסף לכך, משמשים נציגי המחלקה כמשקיפים מטעם הרשות בדירקטוריון הבורסה ובוועדותיו.

 

מסלקות 

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים