כניסה

דוחות יחידת הביקורת

יחידת הביקורת הינה אחת מזרועות הפיקוח של מחלקת תאגידים.

תפקידה של יחידת הביקורת הוא ביצוע ביקורות בנושאים שונים על מנת לוודא את עמידת התאגידים המדווחים בהוראות הדין ובנורמות ההתנהגות המצופות מהם.

הביקורות מבוצעות הן כביקורות רוחב אשר בודקות נושא מסוים, משפטי או חשבונאי, במספר  תאגידים מדווחים, והן כביקורות פרטניות, אשר בודקות נושא מסוים בתאגיד מדווח אחד בדרך כלל.

הביקורות מתבצעות בעיקרן על ידי עובדי יחידת הביקורת בשיתוף עם המערכים הנוספים במחלקת תאגידים, ולעיתים בשיתוף עם בודק במיקור חוץ בהתאם לסעיף 56ו לחוק ניירות ערך. 

סגל רשות ניירות ערך מביא לידיעת הציבור את ממצאי הביקורות באמצעות פרסום דוחות ריכוז ממצאים בביקורות רוחב, ופרסום ממצאי ביקורת בחלק מנושאים אחרים שנבחנו על ידו. במקרים המתאימים התאגידים המדווחים נדרשים לפרסם תמצית ממצאי ביקורת רלוונטיים או את דוח הביקורת המלא.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים