כניסה

הודעה לחברות: דיווח דוח מצבה במהלך חוה"מ פסח

​בהתאם להוראה הקבועה בתקנה 33(ג) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, על חברה להגיש דוח מצבה של החזקות בעלי העניין בה ביום המסחר החמישי שלאחר תום כל רבעון. היות שמועד הדיווח הקרוב צפוי לחול במהלך חוה"מ חג פסח, ניתן לפרסם את דוח המצבה לא יאוחר משלושה ימי מסחר לאחר תום החג.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים