כניסה

פניות מקדמיות חשבונאיות
פניות מקדמיות אחרונות בנושאים חשבונאיים
 

נושא פניה

​תאריך פרסום

​סוגייה

​פנית החברה ותשובת הסגל

הכרה בהכנסה​

פברואר 2020​

הכרה בהכנסה ממכירת זכויות במקרקעין בפרויקט למגורים ולמשרדים ​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

פנית החברה 3

תשובת הסגל

מכשירים פיננסים

פברואר 2020​

הטיפול החשבונאי בהסכם רכישת גז

פניית החברה 1

פניית החברה 2

פניית החברה 3

פניית החברה 4

תשובת הסגל​

אי תלות​​

פברואר 2020​

מינוי כדח"צ אדם שכיהן כשותף הביקורת במשרד רו"ח המבקר טרם סיום התחשבנות כספית - בחינת השפעה על עמידת המבקר בכללי אי התלות, ועל כשירות המועמד כדח"צ.​

 

פניית החברה 1

פניית החברה 2

תשובת הסגל​

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים ​

פברואר 2020​בחינת קיומה של השפעה מהותית​​

פניית החברה 1

פניית החברה 2

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים ​

פברואר 2020​

בחינת קיומה של השפעה מהותית​

פניית החברה 1

פניית החברה 2

תשובת הסגל

פטור מצירוף דוחות כספיים​

פברואר 2020​

בקשת פטור מצירוף דוחות כספיים שיכללו בדוח עסקה עם בעל שליטה​

פניית החברה

תשובת הסגל

תגיות:
פרה רולינג פנייה מקדמית pre rulling חשבונאות

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים